xVybraná videa
text k videu
Řád Skull & Bones na univerzitě Yale, je jich vybíráno vždy patnáct nových členů, z nově příchozích studujících na Yale. Financovali skrze Wall Street vzestup Hitlera. Financovali Stalina. Vytvořili komunismus, a taky to dokázali. Tohle je všechno úmyslná nemorálnost a Skull & Bones jsou v tom vždy namočení. Jejich snaha bylo vytvoření tří socialismů. Bolševický socialismus (marxismus-komunismus) v Rusku. Mohli by jsme to nazvat blahobytný socialismus západo-evropsko-amerického typu.

A Hitlerův národní socialismus. A knihy pojednávají o financování a technologickém přispění skrze mezinárodní bankéře z Wall Street, k dosažení vybudování těchto typů socialismů. Řád Skull & Bones má také vliv na vzdělávací systém v USA. Způsobily přeměnu z klasického akademického vzdělávání s kritickým myšlením, na systém podmanivého kondiciování, které adoptovali z výchovy zvířat. Myslím si, a jsem tím hluboce přesvědčena ba utvrzená, že Skull & Bones možná byli snad vůbec i jediní, kdo tohle uplatnil.

A měli tu moc ovlivnit vložení do vzdělávacího systému metody podmiňování zvířat jako například Ivan Pavlov nebo B. F. Skinner. Vzali výcvik zvířat z německé laboratoře v Lipsku, nebo říkejte tomu jak chcete, a práce Wilhelma Wundta byla použita vedením největších vzdělávacích kapacit do vzdělávacího systému v USA. Motivace a odměna, jsou hlavnímy prvky v systému učení. Motivované zvíře, se naučí jakoukoli reakci, když mu seberete jídlo a před tím než mu ho dáte, tak ho donutíte aby se něco naučil a jako odměnu mu dáte jídlo.

Můj tatínek a dědeček byli členi řádu Skull & Bones. Řád Skull & Bones byl založen Williamem Huntington Russellem v roce 1832. Tajná společnost na univerzitě Yale. A vztah s Německem byl velmi značný. Illuminati, je o tom tolik publikací, že ani já o tom tolik nevím, že Skull & Bones je pobočka organizace Illuminati. Illuminati je samozřejmě bavorská marxistická společnost s cílem, zničit rodinný kruh, zničit církve, tou dobou to byl katolicismus. zničení náboženství, zničení národních entit, žádné hranice.

Já mám originál vydání knihy Proof of Conspiracy (Důkaz spiknutí) od John Robinsona (1797) Je to tam přímo napsáno, co chce ten řád. Už jak jsem řekla, zničení rodiny, sesazení vlád, tou dobobou byli vláda aristokracie, a taky byli spojení s církvemi. Zničení narodní identity, odstranit hranice. Chápete, odstranit hranice? A lidé si myslí že to je nové? Řád Illuminati, a to je i Skull & Bones, dokumenty řádu Illuminati uvádí, že Raphael je jméno v řádu Illuminati a to vlastně pro profesora Karl Kasimir Wundta.

To je fascinující. Kirchenrat Karl Kasimir Wundt o kterým budeme mluvit, byl profesorem na Heidelbergské univerzitě. Byl historikem a zeměpiscem v Bádenském velkovévodství v Heidelbergu. A byl také pastorem kostela v přilehlém městečku Weiblingen. Takže Wundt byl spojen s řádem Illuminati. Už jeho dědeček. Takže tohle je předek Wilhelma Maximiliana Wundta. Který školil americké pedagogy v oblasti behaviorální psychologie. Podnět-reakce, druh Skinnerova podmiňování zvířat.

Zvonky, píšťalky a všechny tyhle věci, ale to není učení, ale vycvičení. Řád na univerzitě Yale, byl přímo spojen s Wilhelmem Wundtem. Vyslali za ním jejich pedagogy, aby u něho studovali. První kdo tam jel byl G. Stanley Hall. Tyhle věci jsou tak důležité.... hmmm Hegelův vliv na G. Stanley Halla. Mezi 1870 a 1882, Hall jako američan v rozsahu 12 let, je zde o něm hodně informací, ale nebudu to celé probírat.. Byl spojen se Skull & Bones, pravděpodobně ho tam poslali. Strávil 6 let v Německu.

A Hall řekl: " Neznám žádného jiného američana, který by studoval tyhle věci, filozofii a psychologii, kdo by mohl přijít až tak z blízka k osobnímu poznání a mít štěstí, které jsem mohl sdílet s kolegou Hartmannem a Fechnerem." Byli tam i němečtí psychologové. "nebo s někým kdo by měl zkušenost s experimentální psychologií profesora Hermann von Helmholtza, myslím že jsem první americký student profesroa Wundta." Wundtovi se budeme věnovat. Wilhelm Maximilian Wundt z Německa. On byl jako první kdo měl laboratoř k experimentální psychologii. Lidé si myslí, že americká psychologie byla vždy psychologií Ivana Pavlova. Pavlov v žádném případě ne! Ivan Petrovich Pavlov započal jeho studium u Wilhelma Wundta v Lipsku.

Hall říká: "V rozpětí těchto 12 let, nebylo srovnatelně období, které by tak poznamenalo a určilo směr moderní psychologii." Wilhelm Wundt (1832 - 1920) - profesor filozofie na univerzitě v Lipsku, byl bezpochybně hlavní inspirací pro G. Stanley Halla. Hall zase předával zkušenosti dalším v USA. Například John Deweymu, Daniel Coit Gilmanovi a dalším. Stanley Hall byl poslán právě do Německa a zdá se, že Stanley Hall měl silné vazby na řád Skull & Bones na Yale. A tyto konexe měli určitě vliv na to, že Hall zakotvil na tak dlouho v Lipsku.

Moderní vzdělávací praxe vychází z Hegelovy sociální teorie s kombinací experimentální psychologie Wilhelma Wundta. Hegelova teorie, víte co, vytvoříte problém, lidé ječí a potom jim nabídnete své řešení. Něco na ten způsob. A také takové to "ani pravda, ani lež". Když Karel Marx a Otto Von Bismark adoptovali Hegelovu teorii na politickém poli, byl to právě Wilhelm Wundt inspirovaný Johann Friedrich Herbartem, který se zase nechal inspirovat Georg Wilhelm Friedrich Hegelem.

Hegelova dialektika se dostala do vzdělávacího systému (USA) tak, že ji použili Stanley Hall a John Dewey. Byli to moderní teoretici z USA v oboru vzdělávání. Prostě uděláte problém, lidé křičí a použijete řešení. To je Hegel použitý Wundtovou metodou cvičení zvířat s použitím na lidech. Wundt je důležitý u zrodu amerického vzdělávacího systému z několika následujících důvodů: Za prvé. V roce 1875 poprvé na světě vystavěl laboratoř zaměřenou na studium experimentální psychologie, kde se dalo měřit jednotlivé reakce zvířat na stimulace.

Za druhé. Wundt věřil, že člověk je odkázán jen na souhrn zážitků, podněty kterým je člověk vystaven. Vyplývá to z toho, že Wundt chápal člověka že je bez sebeurčení a je bez osobnosti. člověk je jen výsledkem uvěznění v jeho zkušenostech, figurka která potřebuje vedení. Za třetí Studenti z Evropy a USA jeli studovat do Lipska za Wundtem, aby studovali nový vědní obor experimentální psychologie. Tito pedagogové se pak vrátili do svých domovů aby založili pedagogické fakulty a katedry psychologie.

A proškolili stovky lidí s titulama Ph.D., aby se tak vzdělali v novém oboru psychologie. Jádrem našich problémů je, že Wundtova práce byla založena na hegelovské filozofické teorii a odráží Hegelův pohled na jednotlivce jako bezcenné kolečko v státním systému, Wundt rozšířil ten pohled tak daleko, že pro něj je člověk jen zase zvíře, které je stimulované denními zkušenostmi. G. Stanley Hall a další američané přivezli do USA tento Wundtův pohled na svět a od té doby se říká mezi psychology "Wundtova Amerikanizace".

Ačkoli Stanley Hall byl více psycholog, než učitel, jeho politický názor byl částečně marxistický, jak sám píše:"...zápasil jsem s Karlem Marxem, a převzal jsem si půlku, které jsem rozuměl." Z knihy Confessions (Zpovědi) A nezapomeňte Karel Marx použil... Komunistický manifest je vlastně původně práce Adama Weishaupta. To je nesmírně důležitý. Takže tohle je moc zajímavá kapitola, z knihy Antony C. Suttona - America's Secret Establishment An Introdution to the order of Skull & Bones.

Je to z odstavce, jak Skull & Bones kontrolují vzdělávací systém. A chtěla bych podotknout, že nikdo jiný než Antony Sutton, z lidí kteří psali o Skull & Bones, tak se nikdo nevěnoval spojení se vzdělávacím systémem. Sutton věděl, že to je moc důležité. Pracoval na moc tématech, na technologické vybavenosti SSSR na Hooverově institutu. On byl jediný, kdo udělal spojení mezi řádem Skull & Bones a vzdělávacím systémem. I třeba tahle skvělá kniha, která se líbila Suttonovi.

Leipzing Connection (Lipská spojika) Tady ta skvěla kniha. Nevěřími, že autor Paolo Lioni měl ponětí o spojení s řádem Skull & Bones. A přitom psal o Wundtovi. To je skvělá malá kniha. Můžete ji koupit. Diváci ji určitě můžou sehnat. Myslím.. je hodně zajímavých knih o vzdělávacím systému. Ale já si myslím, že tohle je kniha číslo 1, na téma vzdělávací systém. Co kdy byla napsána. Tahle malá knížka. Antony Sutton s tím určitě souhlasil, protože on použil hodně informací z této knihy do knihy o Skull & Bones, co psal Sutton.

Elita ovládá vzdělávací systém. Když bychom měli vzít v úvahu stav průměrného američana, který byl podmiňován skrz televizi a ve školách. A prostě i během volného času v zájmových centrech apod. Vzdalujete se individualizmu.. No John Dewey to řekl přesně "Musíme se zbavit individualismu, vše musí jít ve prospěch kolektivu". Od začátku 50.a 60. let, měli různé pokusné skupiny, začlo to v laboratoři Bethel, ve státě Maine. Národní vzdělávací laboratoře(NTL) začli v těch skupinách praktikovat citový výcvik, aby se členi těch skupin stmelili.

A jednoduše si ti lidé v té skupině navzájem řekli své temné stránky duše. A chtěli tím tak docílit toho, že když ten druhý na Vás ví, co druhý ne, tak jste k tomu člověku vázán a vzniká psychická závislost. Takže to je jak vytvoříte kolektiv. Je velmi zajímavé, jak tenhle citový výcvik funguje. A je to zmíněno v původních dokumentech, že tohle je způsob duševní kontroly v komunistické Číně. Amerika tím je ovlivněna už od konce 2. světové války. A společnost se stala zlehka kolektivistická, takový skupinkáři.

A lidé tak smýšlí, jakmile by byl někdo kdo by smýšlel individuálně, tak je na něj nazíráno jako na podivína. mít nějaký jiný názor, než to co říkali večer v telce, na střední, nebo vysoké škole. Divní lidi, tihle individualisti, co? Takže tohle je to co teď probíráme. Tohle je hodně zajímavý. Něco řeknu k Rockerfellerové nadaci a General Education Board(Výbor všeobecného vzdělávání), a Carnegie. Tohle je tabulka, že univerzita v Chicagu, kde byla pedagogická fakulta, kterou vedl John Dewey a také tam byl Charles Hubbard Judd.

Univerzita Columbia v NY, pedagogická fakulta: John Dewey, Edward Thorndike dělal pokusy se zvířaty. James E. Russell a pak ještě James McCattell z katedry psychologie. Všichni tihle lidé byli financování přes Hopkinsovu lékařskou fakultu a to příspěvky Rockefellerovi nadace, General Education Board(Výbor všeobecného vzdělávání) a Carnegieho nadace. Když teď zpětně podíváte o čem jsem tady mluvila, změnu klasického vzdělání na systém podle pedagogicko-psychologické koncepce, jak byla popsána Carnegiem v jeho knize.

Conclusions and Recommendations - Report of the commission on the social studies (1934). Kniha popisuje socialistickou Ameriku, z Carnegieho pohledu. Zmiňoval se o tzv. 8 letém studiu, ve firmě Carnegie. My jsme si to neuvědomovali, a to až do té doby, kdy jsme si někde přečetli.. Národní vzdělávací úřad měl vždy v Denvru, vydával takový noviny. A jednoho dne jsem je četla a všimla si na konci stránky, kde bylo uvedeno OBE(Outcome-based education - systém vzdělání který určí limit vzdělanosti a podle něj je posuzován student) je jednoduše....

Protože my jsme proti OBE (Outcome - based education) Vzdělání založené na splnění úkolu. Provedení a splnění úkolu a tak stále dokola. Výcvik pracovníků. A otočila jsem stránku, a řekla jsem.. že to je prostě oprášení Carnegieho systému osmiletého systému vzdělání pracovníků v 30. letech. A řekla:"Co že?" A pak jsme dostali do rukou studii osmi letého vzdělávání z knihovny univerzity v Georgii v USA. Protože vydavatel mé knihy žije v Athénách ve státě Georgia.

Takže jsme si přečetli co to je to osmi leté vzdělání. A tento typ vzdělání prosazuje ministerstvo školství USA. žádné známky, odstranění Carnegieho lekce(120 hodin na rok k dosažení roku na univerzitě) roky matematika, 4 roky vědní obor, 4 roky Anglický jazyk, 4 roky dějiny, a tak dál.. Aby jste mohli dosáhnout diplomu na vysoké škole. A tohle všechno se teď nahrazuje, protože u studentů už není cílem intelektuálního snažení. Spíš to je příprava na pozici ve firmě.

Takže odstraňují tento systém roků, zrušíli hodnoceni ABCDE (1,2,3,4,5) Zrušili ve školkách ohodnocení 1,2,3,....12 A celé je to otevřený systém, kde si sám člověk určuje tempo vzdělávání, a má každý svůj test, který s nikým neporovnává, žádná soutěž, chápete? Protože ten student bude chycen v nekonečném kole, bude vytrénován pro stát a korporace. Ne na to, aby se naučil samostatně myslet. Zapomeňte na klasické vzdělání. To je co teď do škol zavádějí. Říkají tomu "Re-invention School Coalition - Koalice za obnovu škol"

A bydlím v tomhle malém městečku Dresden ve státě Maine, a zjistila jsem, že zde dokonce jsou pilotní programy tohoto systému. Tak jsem se to dozvěděla. Jejich cíl je změnit vzdělání do formy výcviku. A to je přesně to co chtějí udělat. Carnegieho kniha "Conclusions and Recommendations" report sociálních studií. Ale na sociální studia zapomeňte. Ani nevím jak tomu říkali. Ta malá kniha "Conclusions and Recommendations" je prostě návod na zničení vzdělávacího systému v USA.

A to tak, že ten nový systém do stávajícího prostě jen vloží. Stejní lidé, kteří se podepsali pod ten report na univerzitě Columbia(New York). George Counts, Dale Ballou.. Takže Carnegie... kde jste měli Johns Hopkins univerzitu, univerzitu v Chicagu, kde použili tuhle metodu. Carnegie propagoval změnu z volného trhu, k typu ekonomie sovětského svazu a uvedení do škol. O tom je ta tmavě modrá kniha "Conclusions and Recommendations" Doporučuje to nový typ vlády a ekonomický systém v USA.

A že si na to občani USA musí zvyknout, protože to je Nový Řád, že tyto bariéry padají všude na světě. Abychom mohli mít světový systém, nejsou to přímé výroky, ale je to obsahem té knihy. Učební plán musí být úplně přepracován, z klasického učebního plánu na zaměření světové vlády. Tohle je v té knize z roku 1934. Takže tu máte dohromady univerzitu Columbia v New Yorku, Johna Deweyho, mnoho z nich bylo v SSSR, taky Gerorge Counts. Říkali jak je to úžasný systém, a bla bla bla.....víte co..

Myslím že Counts to vyjádřil a že si to uvědomoval. Protože v 30. letech to bylo drsné za Stalina. Tehdy bylo docela těžké bojovat proti systému. Ale jinak, myslím si, že cílem... Lidé se vždy ptají, proč Wall Street financoval SSSR? Proč by to dělali? Já si myslím, že to udělali... Nemyslím si, že to bylo tím, že byli ateisti, nebo tak.. William Boyce Thompson, byl ředitelem New Yorkského Federálního systému(pobočka centrální banky v New Yorku) On sám investoval do revoluce v Rusku statisíce dolarů.

Myslím si, že za tím byla nenasytnost. Osobně si to myslím. Takhle to celé začlo. Zadotovat bolševickou revoluci. Podle mě chtěli mít kontrolu nad ruským zdroji(nerostné bohatství atd.) Něco řeknu o knize American's secret Establishment od Antony C. Suttona. Potkali jsme se s Antonym pracovně, oba jsme pracovali na zahraniční politice vůči SSSR. V té době jsem pracovala na ministerstvu zahraničí, takže mě to také zajímalo. Jednoho dne mi řekl, že se zajímá o vliv Skull & Bones na univerzitě Yale.

A já řekla: "Opravdu Vás to zajímá?!Vážně?" A den před tím jsem zrovna dostala katalogy členů řádu Skull & Bones. Byli to takové dvě knížky. Vlastně si je můžete klidně vyfotit, jestli chcete. Mám je tady. A zeptal se mě jestli mám seznam členů a já řekla, že ano. A poprosil mě, jestli bych mu je půjčila a poslala poštou. A já mu je poslala. Slíbil mě, že mi je vrátí, a také to udělal. A řekl mě:"Charlotte, dělal jsem několik let výzkum pro Hooverův institut, jak USA pomáhala SSSR.

A jsem u vytržení z toho co USA dělá, proč budujeme naše nepřátele?" Já jsem tomu nerozuměla. A řekl :"Když jsem pak doma na jídelním stole dával dohromady jména na seznamu členství Skull & Bones, který jste mě poskytla, tak mě to celé začlo dávat smysl. Viděl jsem všechny ty slavné jména, který jsou spojený s vojenským průmyslem, s lidmi které jsou spojení se vzdělávacím systémem mnoho let dozadu, všechno, viděl jsem na čem se podílí." A od té doby se na to žačal zaměřovat a pak napsal knihu tu knihu, když dostal ten seznam.

Mám moc ráda tenhle výrok, a to není proto, že to je výrok spolučlena mého táty ve Skull & Bones, ale proto že to přesně vystihuje jak řád Skull & Bones na univerzitě Yale je důležitý. Lidé si myslí, že to je nějaký chlapecký klub a ignorují to, že tam jsou členi jak John Kerry, tak George W. Bush, a oba dva se utkali o post prezidenta USA. Není to prostě divné, že z organizace která od založení nasbírala asi 1200 členů, nebo míň já nevím kolik jich přesně je, v zemi... kolik je vlastně obyvatel USA.. (300 milionů) a zrovna dva členi této organizace Skull & Bones na Yale a bojují o křeslo prezidenta?

Takže tohle je výrok od F. O. Matthiessena, který se stal Skull & Bones roku 1923, stejně jak můj tatínek, výrok je z dopisu, jako odpověď pro Donald Ogden Stewarta(Skull & Bones 1916). A týkalo se to Matthiessena. Oni mu říkali Matthey. "Matthyho blížící se výstup před Sněmovním výborem pro neamerickou činnost(komunismus)" takže píše svému příteli ze Skull & Bones, aby uklidnil jeho obavy. Prostě ho ujišťuje, že vše bude v pořádku, zařídíme to, aby naše agenda prošla.

Matthiessen říká: "Do té doby, dokuď tam máme své lidi ze Skull & Bones(tím myslí sám sebe), který může tlačit na výbor, tak si myslím, že můžeme být klidní." Takže tohle je velmi důležité sdělení. Sutton zde uvádí:"Přes 170 let se tito lidé tajně setkávají, z jejich řad vzešli prezidenti, soudci, senátoři, ministři a mnoho špiónů. A není tomu tak dávno a zařídili třetího prezidenta(George W. Bush). Tajné jméno George W. Bushe je Temporary(provizorní), tajné jméno jeho otce George H.W. Bushe je Magog.

A jeho otec Prescot Sheldon Bush ukradl pro řád jejich největší chloubu, a to lebku amerického indiána Geronima. Tajemství řádu byo po dlouhou dobu skryto před zraky médií, protože jich většinu vlastní." A myslím, že jsem to říkala v dřívějším rozhovoru, tak jsem to tam zmínila..možná ale ne. Psala jsem pro noviny od roku 1975, kde jsem uvedla přímý výrok komunistů, že regionalismus je komunismus. Vydali mě i jíné články, ale tohle tam nikdy nenapsali. Buď ten výrok smázli, protože to byl výrok komunisty který psal pro Daily World, pro který také pracoval pro Daily World.

Takže když mluvíme o kontrole médií, tak všechny hlavní mainstream sdělovací prostředky, však Vám to říkat nemusím, Vy sami stejně moc dobře víte které to jsou! Kostlivci ze Skull & Bones, tady je malý seznam. Time-Life (Henry Luce), NewsWeek (E. Roland "Bunny" Harriman), Cowles Media Company (Alfred Cowles), National Review (William Frank Buckley, Jr.), Richard E. Danielson (Atlantic Monthly magazin), myslím, že Buckley zařídil, aby dal konzervativce do popředí. Aby jejich plán vycházel.

Řekl, že John Kenneth Galbraith patří mezi jeho nejlepší přátele. Velmi ho obdivoval. Taky útočil na lidi z Birch Society. Ano, ano.. odsuzoval lidi z Birch Society, on dělal hrozné věci. R.W. Davenport(The Fortune) a další. Pokuď je nějaká zmínka o Skull & Bones v mainstream médiích, tak je prezentována jako neškodný chlapecký klub na univerzitě. Prostě tlumí jejich slávu. Tahle kniha je moc důležitá, a dá se koupit na internetu. Antony C. Sutton byl vzdělán na univerzitě v Londýně, Göttingen a v Kalifornii.

Byl to vědecký pracovník v Hoover institutu. Vydal tam tří svazkovou historii "Western technology and Soviet economic development"(Západní technologie a ekonomický rozvoj SSSR). Další jeho knihy jsou "Best Enemy Money Can Buy"(Peníze koupí i toho největšího nepřítele). "Wall Street and Bolshevik revolution"(Wall Street a Bolševiká revoluce) "Wall Street and the rise of Hitler" (Wall Street a vzestup Hitlera) a mnoho dalších. Takže tohle je obrázek mého dědečka, Samuel Clifton Thomson narozen v Pottsville, v Pennsylvanii.

A ten obrázek byl pořízen před tím, než odjel do jižní Afriky, jako důlní inženýr, aby otevřel nové doly na zlato. Mohu zmínit, že byl první člen v řádu Skull & Bones, a za chvilku Vám ukážu fotku dědečka s mým tatínkem. Můžete nám podržet tu fotografii na kameru? Ah, ano. Jel do Afriky v roce 1897 a byl tam i během Búrské války. A vrátil se, když začla 1. světová válka. Můj tatínek se narodil v jižní Africe. Můj děda tam potkal krásnou ženu z Austrálie. To byla moje babička.

Tohle je hodně zajímavý, ona tam přijela se svým tatínkem a s ještě 12 sourozenci, námořní lodí do Kapského města. Můj pradědeček emigroval z Anglie do Austrálie. V Austrálii v Marlborough zrovna nebyla práce. Takže s celou tou velkou rodinou se nalodili, tuším to bylo 1895, a přijeli do jižní Afriky, a můj dědeček se tedy tam nějakým způsobem potkal s mojí babičkou, ale nevím jak. A vzali se v Johanesburgu. V roce 1902. A byl členem řádu Skull & Bones, a byl velmi blízko k lidem jako Sir Abe Bailey a k některým členům Fabiánské společnosti.

Nevím jakou roli zastával v řádu Skull & Bones, ale některé si dokážu představit. Protože hrál velkou roli ve zlatých dolech, a byl velmi nápomocen k otevření zlatých dolů v jižní Africe. Takže to byl dědeček Samuel Clifton Thomson. Zde je obrázek mého dědečka, z pozdější doby, s mým tatínkem a s mojí sestrou Viktorií. Tohle je můj dědeček v roce 1930. Můj tatínek drží moji sestru. Můj táta Clifton byl vybrán do řádu na univerzitě Yale, je tam s mým dědečkem, o kterém jsem Vám mluvila, který byl hutní inženýr a jel z Pennsylvánie do jižní Afriky otevřít zlaté doly, kolem roku 1900.

Tohle je zajímavá fotka, vypadá to jako skupinka přátel Skull & Bones. Věřím tomu. Ukáži Vám tu fotku a některé Vám identifikuji. Jeden v první řade je Charles Spofford, pak je tam můj otec. Je to trochu složitý... V první řade uprostřed je Charles Spofford, velmi blízký přítel mého otce, a já jsem měla Charles Spofforda velmí ráda. Dostal se nakonec do pozice hlavního právního zástupce od firmy Davis Polk(právnická firma) pro záležitosti firmy Suez Canal. Dostal se na hodně vysoké místa, kdy dostával čestné medajle, od zahraničních vlád z Evropy, a všude jinde.

Byl členem CFR (Rada pro mezinárodní vztahy), právník a velmi slušný a hodný člověk. Byli si s mým otcem velmi blízko, a zemřel asi v roce...(1991) Zajímavá věc, on se narodil tuším v Kalifornii a ve třídě s mým otcem na Yale byli ještě další kostlivci (bonesmen). Nechodil na federální základní školu jak je zvykem na východním pobřeží, ale na obecní základní školu v Kalifornii. V té době ta základní škola musela být na dobré urovni, protože se z něj stal učený člověk a byl dobrý muzikant.

Hodně se zviditelnil po 2. světové válce, kdy sloužil v Evropě. A dosáhl tak vysoko, že se stal jedním z velitelů NATO. A měl velký vliv v diplomatických kruzích. Měl cestu z běžné kalifornské základy až do top vlivné funkce. Takže to byl Charles Spofford. Další členi řádu, kteří jsou na fotce, například přátelé mého otce Robert McCallum a myslím taky že Frederick Haines, teď Vám přesně neřeknu kde se nechází. Můj otec je tam také v druhé řadě. A také Edwin Blair, kterému se říkalo Mr.Yale, protože sehnal mnoho peněžních prostředků pro univerzitu Yale.

A to byl také přítel otce, které ho pozval do Bohemian Grove na jeden týden, nebo tak nějak. Díky Edwin Blairovi se tam můj otec dostal. Když se vrátil, tak říkal že byl z toho místa nadšen, jídlo bylo výborné, přednášky byly docela zajímavé, všechno bylo připraveno moc pěkně, ale on by tam už nikdy znovu nejel, a proto ho omlouvám. On nebyl vždy moc šťastný s tím, jaká je agenda řádu na Yale. Ale byl s něma kamarád, jak vidíte na té fotce. Dobře se baví, ne něčí lodi v přístavu.

Tohle jsou dědečkovi hodiny od Skull & Bones. Tyhle hodiny byly vždy darovány každému členu v řádu, když se ženili. A můj otec se ženil tuším roku 1927. Objednal tyto hodiny u hodináře tuším v Jižní Karolíně, a myslím, že řád za ty hodiny zaplatil. A byl to prostě dárek, všichni takhle obdrží takové hodiny, když se ožení. Měli jsme ty hodiny doma samozřejmě už od doby, kdy jsem se narodila. A já si je pamatuji vlemi dobře, protože jsou takové uklidňující. Když jsem byla dítě, tak jsem čekala vždy na Vánoce a na Santa Klause, v noci jsme šli do postele, a mezi tím rodiče dávali dárky pod stromeček, a dělali vánoční sandviče.

Tak jsem sledovala vždy hodiny kolik odbíjí, v pět, v šest a to už jsem věděla, že mohu vstát. Tak jsem seběhla dolů, byly tam dárky, sandiče jsme pak snědli, hodiny odbily : v pak přišli rodiče a věnovali se mě. Mám prostě úžasné vzpomínky na ty hodiny. Co bylo podstatné u těchto hodin, tak mě děda vždy říkal, že ty hodiny musí být stále natažené, nesmí se zastavit. Byl v tomhle vlemi přísný, ale nikdy neřekl proč. Jen vždy říkal "Charlotte hodiny musí být stále natažené a vždy o pět minut na před!"

Možná to znamenalo, že jsou o pět minut na před jako připomínka, že řád Skull & Bones prostě je před všemi napřed. A že prostě musí být natažené, protože by se mohli zpozdit. V rodině se u nás nikdy o řádu nemluvilo. Můj otec nikdy nic neřekl o řádu doma. A většina jeho přátel byla ze Skull & Bones. I na svatbě byla většina členů Skull & Bones. A byli přátelé po celý život. Nemělo to nic společného v co on osobně věřil, on nebyl zapleten do hlavních politických rozhodnutí v řádu.

Byl úžasný starosta několika měst. Velmi striktní zastánce ústavy. A to moc není v souladu s tím, za čím si stojí řád Skull & Bones. On by byl velmi nepříjemný, kdyby někdo v zastupitelstvu města jednal proti ústavně. Takže to trochu na obranu mého otce, ohledně členství v řádu. A jak jsem řekla dřív, tak mě řekl před smrtí, že by měl pomohl kdyby mohl, pokuď by žil déle. Doufám, že více členů dospělo k tomuto rozhodnutí. A možná jednoho dne nebudeme mít s řádem problém.

Doufám, že nám řád nebude působit nepříjemnosti, které nám způsobil už v minulosti. A to hlavně v oboru vzdělání. Takže teď se podíváne na ty knihy. Oni nikdy oficiálně žádný seznam členů nevydali, nebo tohle mě řekl můj otec. Jednoho dne když byl nemocen, .........tohle je katalog jmen žijících členů 1. vydání z roku 1978. Tamhle ta je myslím 1977. A no podívejte, tak to je říjen 1983. Takhle se to stalo, starala jsem se o mého otce, umíral na rakovinu. A já se sestrou jsme se o něj starali, nechtěli jsme ho dát do domova důchodců.

Jednoho dne, a bylo to už blízko jeho smrti, poštou přišla krabice v které byl 1. katalog žijících členů, vydán v říjnu 1983. A tohle je katalog všech členů Skull & Bones, vydán květen 1977. Takže tenhle je doplněn. Takže já jsem otevřela tu poštu, protože otec už nemohl a starala jsem se o všechny věci kolem financí apod. Takže to přišlo a ukázala jsem to otci, a řekl co tam v tom New Havenu dělají, nikdy žádný seznam nevydávali. A to byl jeho koment k tomu. Takže jsme je měli doma.

Tou dobou jsem zrovna pracovala na něčem s Antony C. Suttonem. A já se vždy zajímala o zahraniční politiku vůči SSSR. Antony C. Sutton napsal úžasnou práci na tohle téma, kterou vydal ještě před tím, než napsal o řádu Skull & Bones. Ale jeho knihy vydané na Hooverově institutu se zaměřili na to, jak USA poskytovalo technologie, informace a pěníze pro SSSR. V době bolševické revoluce. Takže Dr. Sutton byl velmi respektován v tomhle oboru a mě řekl a to bylo jen náhodou, že mu stále vrtá hlavou proč USA financovala SSSR, nevěděl spojitosti.

A to se stalo zrovna v době, kdy nám domů došli ty seznamy. A já mu řekla, že by ho mohl zajímat řád Skull & Bones. A on mě odpověděl, že se o ten řád zajímá. Ale nerozumím tomu propojení, a já mu řekla, že mám ten seznam členů v knižní formě. A on řekl:"Vy ho opravdu máte?" A já řekla:"Ano!" Zeptal se mě, jestli bych mu je půjčila, že je hned vrátí. A já jsem mu důvěřovala. A jak řekl, tak mi je i vrátil. A jednoho dne mi volal, a řekl:"Za celou tu dobu mého hledání po celé ty roky o americké pomoci SSSR, tak když jsem si ten seznam okopíroval"

Musel si je někde okopírovat, ale musel to udělat nějak šikovně, protože ta kniha je v moc dobrém stavu. "A když jsem ten seznam dal na stůl, tak náhle mě to bylo jasné. Viděl jsem, že jsem našel to co jsem hledal." Říkal, že našel jména, které byli zapojeny do mezinárodní politiky USA. Hlavně poskytování zbraní, tajných informací, nukleárních věcí apod. pro SSSR. Také bankovní spojitosti. Taky se zmínil o Hitlerovi. Říkal, že "spatřil jsem hybatele a tvůrce celé zahraniční a finanční politiky USA."

Pak jsme ještě spolu dodatečně našli spojitosti i se vzdělávací politikou. Já jsem tehdy nevěděla že dělá takový výzkum v oblasti vzdělání. Myslím, že udělal jeden z nejlepších výzkumů o vzdělání, než kdo jiný. Použil úžasnou knihu Leipzig Connection.(Lipská spojika) Za chvilku Vám ji ukážu. Napsal ji Paolo Lionni. Sutton ji použil, já jsem ji také použila. Takže tohle je historie těchto malých knížek, které mi pak vrátil. Byl to velký gentleman, já ho ani neprosila, aby nezveřejňoval mé jméno.

To bylo jeho rozhodnutí, aby se nikdo nedozvěděl odkuď ty seznamy dostal. Možná až po smrti mého tatínka...ale možná to řekl později, ale možná to neřekl vůbec nikomu.. nejsem si tímhle jistá... Já jsem říkala lidem, že mě je to jedno. Jen jsem chtěla uvést, že před smrtí mého tatínka, jednou slyšel můj rozhovor o tom, jak jsme mluvili o zahraniční politice, a hlavně téma o vzdělání, když jsem mluvila s autorkou Phyllis Schlafly, která napsala "Child Abuse In Classroom" (Obtěžování dětí ve školní třídě) Je to výborná kniha pro rodiče, takže pokuď mají zájem tak ať si ji přečtou.

Jsou tam důkazy školních programů používané od roku 1965 - 1985, kdy byl přijat dodatek o ochraně lidských práv. V té knize je to zdokumentované a jmenuje se "Child Abuse In Classroom" (Obtěžování dětí ve školní třídě) a dá se pořídit na americadeception.com, je to výborná kniha. Phyllis a já, v té době kdy jsem se starala o svého tatínka, v roce 1984, tak jsme vždy po telefonu často diskutovali o tom co se děje na úrovní globálního vzdělávání.

O tom jaké jsou školní osnovy, o vzorech výchovy, psychodrama(metoda osobního rozvoje a skupinové psychoterapie), o tom jak upadá školství, hry na přežití, kdy se děti musí rozhodnout kdo nastoupí do záchraného člunu a kdo ne, podle toho jaká je vaše důležitost pro společnost. A tyhle věci můj táta slyšel, protože měl pokoj vedle kuchyně, aby jsme měli vše blízko. Takže něco v něm muselo... myslím, že jsem mu vymyla mozek... Myslím, že jsem otci na konci jeho života vymyla mozek...

Protože týden předtím, než zemřel, podíval se na mě, a jako první mě řekl, že si chce přečíst New York Times, ale on už stejně tou dobou moc nečetl, dala jsem mu je, ale dal je pak na zem, protože ležel v posteli, a řekl mě: "Víš, kdybych měl víc času, tak bych ti pomohl." Takže to bylo úžasné, cítila jsem že u konce jeho života... tak aspoň pochopil svou dceru. To bylo dobré vědět. Řekl mě:"Charlotte, myslím, že jsi dobrá spisovatelka, ale nevím jestli se mi líbí to o čem píšeš."

A já mu řekla, že to je kompliment. On byl velmi dobrý spisovatel, ale taky řečník. Takže jsem si říkala, no myslí si že jsem dobrá spisovatelka, ale nelíbí se mu co píšu, nebo co říkám, ale na konci mě pak řekl, že kdyby měl více času, tak by mě pomohl. Takže nechci aby to vyznělo tak, že omlouvám členy Skull & Bones, ale stále část z těch členů může být dobrá, i když jezdí na ostrov na ten jejich tábor a kempovat tam. Můj tatínek tam taky jezdil. I když dodržují slib, že vždy volí prezidenta člena z řad Skull & Bones, stejně jako můj otec volil Bushe.

A moje maminka byla suverénní konzervativec a volila Barry Goldwater, nebo udělala chybu že volila Reagana jako já. Takže jejich volby byly vždy protichudné a tím se vykrátili hlasy. Otec vždy volil kandidáta Skull & Bones ať se děje co se děje, asi složili nějaký slib, nebo něco. Takže se na to podíváme... Thomson, myslím, že jsem v této malé ďábelské knize zmíněna dokonce i já.. ano jsem. Thomson 1924, Tady je Thomson a také tam můžete vidět kde se narodil, na jakou šel střední školu, že byl ženatý s mojí maminkou, byl starostou několika měst, byl velmi občansky založený, a lidé ho milovali, vždy ho zvolili..

Byl velice velkorysý člověk, když byl někdo v tísni, tak nabídl pomoc ať se dělo cokoliv, Také byl členem americké episkopální církve. Co ještě bych Vám o něm řekla, kromě toho že byl členem Skull & Bones. Natočili jste si to? Ano, ale neviděl jsem tam to Vaše jméno. Ach, bože... takže je tam uvedeno členem od 1924, narozen 3. ledna 1903 Jahonnesburg, Jižní Afrika. Bydlištěm Mosle road, Far Hills New Jersey. Pracoval u Appleton, Rice&Perrin v New Yorku. Poradce a ředitel CIBA corp.

'46 - '64. Starosta Sands Point New York, '40 - '47, člen zastupitelstva Mandham New Jersey '61 - '71 Ženat 4.června 1927, s Charlotte Deyer, dcery Viktorie(Romig) a Charlotte(Iserbyt)... No můj bože, moje jméno je v malé černé knize členů Skull & Bones... to jsem ani nevěděla. Charlotte to máš teda štěstí... Docela by mě zajímalo co o mě říkají... oni už jsou tak starý že se starají o sebe, oni o mě už ani neví oni už určitě ani neví o mém otci. Takže tady máme... tohle je zajímavý...

Podívejte se na všechny tyhle Bushe.. Bush,.. Bush,....Bush, Bush Bush, Bush..co na to říkáte? Podívejte se zde.. Bush, George Herbert Walker, člen od roku 1948, velvyslanec při OSN, ředitel..tohle je dobrý George Herbert Walker...narodil se... ah, to on musel dostudovat v roce 1948, pravda narozen roku 1924 v Milton ve státě Massachusetts, ředitel CIA, Washington, D.C. prezident a ředitel zámořské firmy Zapata '59 -'66, člen kongresu USA, '67 - '70, velvyslanec USA při OSN

'71 - '72, předseda republikánské strany USA '73 - '74, On to nevzdává, že? Předseda pro vztahy mezi vládou USA a Čínskou lidovou republikou '74 - '75, Nadporučík u námořnictva USA '42 - '45, tři letecké medaile, ženat 6.června 1945 s Barbarou Pierce. děti - George W. 1946, John E., Neil M., Marvin P., dcera Dorothy W. pak tady je..a sakra, mladej Bush, členem od roku 1968, to je rok kdy končil školu, narozen byl 1946 v New Haven, stálým bydlištěm Houston Texas, ale tam už dávno nebydlí, ale to je stará kniha, víte ne? ..

A pak je tady James Bush, to jsem ani nevěděla, že je členem, Vy ho znáte? Já znala jen tu dceru.. Jonathan Bush, vlastně jsem ho znala.. on žil..vlastně parkoval jeho auto v naší zahradě v Camdenu, ještě před tím, než odjel cestovat po moři. My jsme se nějak setkali, byl velmi příjemný..Jonathan On jel někam na měsíc na ostrov a nechal u nás v garáži měsíc jeho auto. On byl docela příjemný chlapík. A teď se podíváme na Prescota Bushe, člen řádu od roku 1917, narozen roku 1895 v Columbus, Ohio, zemřel 8.10.1972 v New Yorku.

Působil jako předseda republikánských shromáždění v Greewich '32 - '52. Yale corporation '44 - '58, senátor USA za stát Connecticut '52 - '63, bývalý spoluvlastník Brown Brothers Harriman, vidíte je to tady.. Roku 1921 si vzal za manželku Dorothy Walker a jejich děti byli Prescott Bush, Jr., George H.W. Bush, Nancy Walker Bush Ellis Jonathan Bush, William H.T. Bush A je to... Tohle byli Bushové, ale můžeme projít ještě jiné lidi...víte co je zajímavé. Podíváme se tady do té..na Buckleyho.

Velký vůdce konzervativního hnutí... Buckley William Frank, členem řádu od 1950 on byl vybrán jeho přítelem, byl to socialistický ekonom, jaké bylo to jeho jméno? Byl to socialistický ekonom, ale teď si nemohu vzpomenout... Ne,.. teď si nevzpomenu. Je velmi dobře znám. To je jedno,..Buckley...sakra tady jich zase je..je tu Christopher Tylor, New York, spisovatel, vydavatel a žurnalista. Nejsem si jistá jestli jsou příbuzní..(asi myslí Williama Buckleyho) tiskový mluvčí vice-prezidenta USA Buckley Fergus Reid - narozen ve Francii, romanopisec a vysokoškolský učitel, oni jsou všichni v médiích, možná jsou příbuzní.

Pak tu je James, to byl bratr Williama Buckleyho. Myslím, že to byl dobrej chlapík. Byl ředitelem rádia Svobodná Evropa, v Mnichově, v Západním Německu. My jsme ty chudáky Maďary nechali pohřbít do hrobu, rádio Svobodná Evropa furt hlásala do Maďarska, aby se tam vzbouřili a Sověti je tam přišli navštívit s tankama.(Maďarské povstání 1956) Děsný, takže tohle dělalo rádio Svobodná Evropa, ale možná něco málo dobrého udělali. Byl senátorem za stát New York, byl u námořnictva. Ženatý. Byl senátorem za New York, ale jen krátkou dobu, a lámu si hlavu proč? Stal se jím, a pak už nikdy. To byl jeho bratr.

A teď jdeme na toho hlavního. William Frank Buckley narozen 1925, prezident National Review, byl taky spojen s The American Mercury, to byl velmi dobrý konzervativní časopis a on tam byl editorem, on kam přišel tak všechno rozbořil, teda myslím si to. Šéf redaktor National Review, člen organizace redaktorů, provázel TV pořadem "Firing Line", Předseda představenstva Starr Broadcasting Corp., autor několika knih, prezident Nixon ho jmenoval jako jednoho z pěti poradců do vládní informační agentury Spojených států amerických '69. Prezident ho také určil do vládní delegace k 28. zasedání OSN.

Konferenciér PBS (Veřejné zpravodajské služby).. nadporučík leteckých sil USA '44 - '46, to byl zrovna nechutný konec 2. světové války. Ženat s Patricia Tylor. dostal myslím i ocenění, je to tam uvedené? Ne.. ale je o něm známo, že byl i agentem CIA, že? To určitě byl.. V tom oddělení..jak se teď všechny vlastně jmenují? Možná to sem neuvedli. CIA, co? A máme tu Frederika McGeorge "Mac" Bundyho, tenhle člověk měl na triku státní reformu školství a byl členem přípravného výboru.

Tohle je hodně důležité. Takže na špičce Národní vzdělávací asociace máte tyhle lidi, zkažený levičáky, pedagogy, lidi z vlády, lidi ze Skull & Bones. Dobrý, je tu McGeorge Bundy, ale je tu i Frederick McGeroge Bundy a toho my chceme, ten druhý je jeho bratr. Oba bratři byli členi Skull & Bones. Tohle je opravdu fascinující. A pak je tu ještě William Bundy. Dobrá, takže McGeorge Bundy, a nezapomeňte že tenhle člověk byl uveden v dokumentu "Cardinal principles" (základní principy vzdělání) 1976, vydaném Národní asociace pro vzdělání, byl to mezinárodně-světový vládní dokument a vlastně to byl dokument o vzdělání pro globální vládu.

Na tom seznamu byli všichni ti zkažení vzdělanci, no dokážete si to představit sami. Tak jdem na to...jo a byl tam ještě David Rockefeller, kolik učitelů ví, že top vedení Národní asociace pro vzdělání je spojeno s Davidem Rockefellerem, a s lidma z elity? Všichni vám řeknou, že Národní asociace pro vzdělání jsou dacani. McGeorge Bundy, narozen 1919, profesor historie na univerzitě v New Yorku. bytem na 43. ulici v New Yorku, to bydlí teda na dobré adrese..

Vysokoškolský učitel, vládní profesor, děkan univerzity umění a věd '53 - '61, byl na univerzitě Harvard, byl poradce pro Kennedyho a Johnsonovu vládu v oblasti národní bezpečnosti '61 - '66, prezident nadace Ford, Rowan Gaither, co?(také byl ředitel nadace Ford), od '66 do '79 roku, Deset let po Gaitherovi nastoupil Bundy. Věděl to stejné, co Gaither řekl Normanu Doddovi. Kapitán u letectva USA '42 - '46, dokžete si představit, že tihle všichni byli v té nechutné válce?

Možná proto všichni tak propadli té světové vládě, ale oni všechno věděli od členů řádu Skull & Bones. další věci už nejsou tak zajímavé, vzal si Mary Lothrop a měl děti a tak... William Bundy, to je další který je hodně důležitý. Dělal hlavně do žurnalistiky, byl to bratr předchozího Bundyho. Psal o mezinárodních vztazích (CFR), Yale corporation, tenhle je opravdu důležitý, Psal do novin NewsWeek, CIA, prezident komise pro národní cíle, to byla hodně zlá komise.

Skvěle to popsala autorka Maureen Heaton. Národní cíle, jo.. Hlavní poradce ministerstva obrany. Náměstek ministerstva zahraničí pro východní asii a tichomoří. Člen armádní koordinace informací USA. Oni byli všichni ve válce. Byl také britských legiiích, oženil se s Mary Acheson a děti Michael a Christopher. Když se na tyhle lidi podíváte, tak oni jsou prostě jiní, že? Hrajou si na důležitý, chtějí být prostě důležití.
x celý název: Charlotte Iserbyt - Skull & Bones 322 - historie a vliv na vzdělávací systém České titulky a kompletní přepis textu.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.