xVybraná videa
text k videu
Karel Škréta Šotnovský ze Závořic je považován za zakladatele novodobé české malířské tradice a jednoho z největších umělců, kteří se kdy narodili v Čechách. Mnohostranná výrazová škála tohoto malíře sahá od harmonického klasicismu k dramatickým šerosvitným kompozicím, jež předznamenávají vrcholně barokní umění. Rozsáhlý Škrétův tvůrčí odkaz zahrnuje vedle početných kreseb a grafiky jak úchvatná oltářní plátna, tak drobné intimní výjevy. Z jeho ruky známe scény náboženského, mytologického i alegorického obsahu. Jako citlivý pozorovatel a poučený znalec lidí se Karel Škréta projevil ve své portrétní tvorbě.

Ke čtyřstému výročí umělcova narození připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským monumentální výstavu děl Karla Škréty a jeho současníků. Páteř expozice tvoří dílo Karla Škréty, prezentované v rámci logicky uspořádaných celků. Mnohostranný umělec je představen nejen jako význačný malíř a kreslíř, jehož schopnosti podtrhují četná nově restaurovaná a mnohdy i nově objevená díla, ale i jako navrhovatel mnoha grafických listů. S intelektuálním rozměrem tvůrce, jenž byl svými současníky chápán jako opravdový pictor doctus, souvisí vhled do pozoruhodné škrétovské knihovny.

Originální historické dokumenty zase přibližují Škrétu coby dravého a úspěšného enterpreneura pobělohorské doby. V úvodních výstavních oddílech se připomíná prostředí pražského rudolfínského manýrismu, z něhož malíř původně vyšel, i přechodová éra mezi pozdní renesancí a raným barokem, do níž se na sklonku třicátých let vrátil. Pominuty nejsou ani dobová architektura a urbanismus či raně barokní sochařství, na jehož poli vyrostl Škrétovi úctyhodný protějšek v osobě Jana Jiřího Bendla. Vedle titulního hrdiny dostávají oprávněně důstojný prostor i malíři, na něž ve svém díle navazoval. Vůbec poprvé se obrazy "pražského Apella" ocitají v přímé konfrontaci s virtuózními, dobově vysoce oceňovanými pracemi Annibala a Ludovica Carracciů, Carlotta, Maratty, Bernarda Strozziho a Quida Reniho, jehož úchvatné Zvěstování z Ascoli Piceno je samo o sobě malířským klenotem nejvyšší myslitelné kvality.

Nechybí ani práce záalpských kolegů Karla Škréty, mimo jiné Joachima von Sandrart, Johanna Heinricha Schönfelda a Tobiase Pocka. Divák si tak sám může učinit představu o tom, do jaké míry byly správné či naopak mylné soudy uměleckých historiků, kteří doposud namísto originálů vzájemně porovnávali jen jejich reprodukce. Samostatná část výstavy je věnována osobnosti Karla Škréty mladšího a otázkám Škrétovy dílny a následovníků. Logický, místy úsměvný epilog pak tvoří připomínky umělcova druhého života a impozantního kultu, jemuž se těšil zvláště v 19. století.

Sebegeniálnějšího umělce není možno vyčlenit z kontextu doby, oddělit jej od sociálního a ekonomického zázemí a vypreparovat jeho individuální genezi ze spletité struktury vzájemného stýkání a potýkání se vlivů, stylových proudů a podnětů, vycházejících od jiných výtvarných disciplin i z obecné dobové atmosféry.
Pokud se podařilo ukázat, že dílo Karla Škréty je mnohem více než "hlubinou bezpečnosti" českého novodobého malířství, že nepředstavuje uzavřenou kapitolu, nýbrž dynamický fenomén, vyzývající k novým systémovým interpretacím i zdánlivě překvapivým konfrontacím, pak současná výstava splnila svůj účel. Výstavu provází obsažný vědecký katalog ve dvou jazykových mutacích (670 s., cca 900 barevných reprodukcí), a to již od prvního dne konání.

Výstava zahrnuje na 400 exponátů, z nichž zhruba čtvrtinu tvoří malby, které byly podrobeny technicko-technologickým průzkumům. Spolu s českými muzei, církevními institucemi a soukromými majiteli poskytly zápůjčky na výstavu též sbírky z Německa, Rakouska, Itálie a USA.

Národní galerie ve spolupráci s řadou partnerských pracovišť, především s Univerzitou Karlovou a s Ústavem dějin umění AV ČR, hledala odpověď nikoliv v teorii, ale v praxi. Podařilo se nalézt a blíže identifikovat jak nová, dosud neznámá díla Karla Škréty, tak i obrazy pokládané po desítky let za ztracené. Pochopitelně došlo i k negativní zjištěním, vedoucím k odepsání některých prací, tradičně pokládaných za Škrétovy výtvory, z katalogu umělcovy tvorby. O mnohá překvapení se postaral široce koncipovaný technologický průzkum a na něj navazující restaurátorské práce. Zásadní nové poznatky pak vynesl na světlo historický výzkum prováděný v českých i zahraničních archivech.
Lenka Stolárová Đ Vít Vlnas
x Karel Škréta Šotnovský ze Závořic je považován za zakladatele novodobé české malířské tradice a jednoho z největších umělců, kteří se kdy narodili v Čechách. Mnohostranná výrazová škála tohoto malíře sahá od harmonického klasicismu k dramatickým šerosvitným kompozicím, jež předznamenávají vrcholně barokní umění.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.