xVybraná videa
text k videu
„Potom co jste vyloučili nemožné, to co zůstane, jakkoli nepravděpodobné to je, musí být pravda.“ Sir Arthur Conan Doyle My všichni dohromady jsme vytvořili tuto společnost. Ne každý z nás, ale naše minulé generace. Oni a my jsme vytvořili tuto současnou nemorální, destruktivní společnost. A jsme uvězněni touto společností. Tuto společnost tvoří každý z nás. Takže jsme zodpovědni za stav této společnosti.

Je to vůbec možné, ne změnit společnost, ale je to možné radikálně, hluboce změnit naše náviky, které znamenají hluboce pochopit naše vědomí, které jsme jsme my sami Je možné, abychom se tranformovali, ne v něco, ale změnit se, přivodit mutaci v samotné struktuře a povaze našeho vědomí? To je ten problém. To je ta krize. Není to žádná politická krize ekonomická krize nebo krize války, je to krize v nás samých.

Část první Co kdybyste mohli změnit svět tím, že změníte svůj pohled na něj?
Udělal bys to? Jediným opravdovým nebezpečím, je sám člověk. On je to velké nebezpečí a jsme si toho žalostně něvědomi. My jsme původem všeho nadcházejícího zla.“ - Carl Jung Země, náš domov - planeta překypující životem. Místo velké krásy a velkého údivu.

Svět, ve kterém se spojuje ekosystém v rámci dalšího křehkého ekosystému a vytváří komplexní a jemně vyváženou síť života. Sympatická síť, v rámci které harmonický stav každého organismu, zcela závisí na stavu zbytku. Síť, ve které přežití každého jemného vlákna, spočívá zcela na jeho symbiotickém vztahu k životnímu prostředí, ve kterém existuje. Samozřejmě, pavučina života byla vždy křehká, a přesto, tisíciletí to fungovalo perfektně, protože jako všechno v něm, mělo svoje jedinečné místo a jedinečný účel.

V této pavučině přebývá také lidstvo. Podle starých védských textů, v dobách dávno minulých, člověk také žil v naprosté harmonii s přírodou, jakožto člověk také držel své místo a svůj specifický účel v rámci této sítě. A tak to pokračovalo po bezpočet let až do té doby, než se na Zemi objevil nový způsob myšlení, ve vědomí lidstva. A tím myšlením, se objevil nový typ organismu. Prostředníctvím tohoto způsobu myšlení, se objevila civilizace a systém organizovaných pravidel, jenž se hluboce zakotvil v sociální struktuře.

Jak moc doopravdy víme o naší minulosti? Samozřejmě, existuje velké množství knih, kterých se na toto téma napsalo, prostřednictvím nepřeberného množství vědců moderní doby. Ale kolik z nich považujeme za doopravdy pravdivé? Mnoho knih, napsaných v moderní době, je jednoduše výkladem autorů jiných knih, napsaných jinými, dřívějšími vědci. Ale bez ohledu na to, co je v jakýchkoli knihách napsáno, pravdou je, že veškeré současné informace o naší minulosti, jsou v nejlepším případě mystifikované a fragmentované.

Teorie, prezentované v historických knihách, obvykle nabízejí lidstvu velmi uspořádaný pohled na minulost. A protože tyto teorie jsou lidstvu prezentovány hypnoticky, v tištěné podobě, většina lidí automaticky věří, že tyto pojmy jsou pravdivé. Přesto, podrobnějším koumáním, zvednou-li pohled z tištěných stránek a podívají-li se hlouběji na reality jejich okolí, vynoří se zcela jiný obraz. A co sama civilizace? Oxfordský slovník vyvětluje civilizaci jako: "Proces, v němž společnost nebo místo, dosáhne pokročilé fáze sociálního rozvoje a organizace."

Ale jak často se člověk na chvíli zastaví, aby zvážil otázky jako: Odkud původně civilizace pochází? Do jaké míry je dnešní civilizace pokročilá? Je zřejmé, že lidské bytosti, jsou velmi vynalézaví tvorové, a lidská vynalézavost by neměla být podceňována. Je jistě rozumné předpokládat, že se například skupiny lidí, budou sdružovat do kmenů a klanů, jejichž prostřednictvím budou všichni zúčastnění prosperovat. Ale jak tyto skupiny dospěly k něčemu tak zcela necivilizovanému a destruktivnímu, v jehož současné podobě se nacházejí?

Byl to jednoduše jejich přirozený vývoj? A pokud civilizace nepředstavuje dostatečně závažný problém, pak se nám nabízí otázka technologie. Kde se vlastně vzala? Koho jako prvního napadlo vzít kámen ze země, rozdrtit ho do jeho jednotlivých částí a izolovat tyto části tak, aby za pomoci různých kombinací vznikly kovy? Jak ve skutečnosti vznikl koncept kovů? Nemluvě o metodách potřebných k získání a zdokonalování těchto věcí? Přišli byste sami na něco jako je hutnictví pouze z vlastních nástrojů a prostředků?

Vynalezli byste tak pokročilou vědu, špionážní satelity nebo jaderné zbraně? Jak se takovéto vynálezy staly součástí lidské psychiky? Ale nekončí to vyspělou technologií. Pro řádné a efektivní fungování, s sebou jako nutnost civilizace přinesla ještě jeden organismus - něco ještě více skrytějšího, záhadnějšího a záludnějšího, než je ona sama. To, co s sebou přinesla je MEM. Termín mem dle Oxfordského slovníku znamená: "Prvek kultury nebo systému chování, předávaný z jednoho individua na druhého, pomocí imitace, nebo ne-genetických prostředků."

Není to náhodou přesný popis tohoto systému, který v současnosti drží vládu nad lidstvem? Není skutečností, že při pohledu na moderní civilizaci a sociální, politické, finanční a právní systémy, které její chování určují, zjistíme, že tento systém nadvlády je zcela fiktivní? Není skutečností, že tento systém, funguje pouze a jen díky lidskému přesvědčení, že je sám o sobě skutečný? Je to systém zcela založený na strachu, který nadále funguje pouze díky energii, kterou přijímá od lidských bytostí v něm.

A přesto, tento systém sám o sobě zůstává pouze memem. “Kdo řídí minulost, řídí i budoucnost. Kdo řídí současnost, řídí i minulost.“ George Orwell Život začínáme tak, že se nám svět jednoduše ukazuje takový jaký je – formou reality, která je otevřená pro individuální lidskou interpretaci. Ale poté, ve velmi raném věku, nás společnost učí vnímat věci předem určeným a společensky přijatelným způsobem. Tento proces začíná nejprve v prostředí domova, kde nás ovlivňuje přesvědčení, postoj a chování našich rodičů a sourozenců.

Po dosažení zralejšího věku, kdy jsme již schopni samostatného myšlení, a máme přijatelnou úroveň komunikačních dovedností, jsme okamžitě umístěni do přísně kontrolovaného vzdělávacího systému. Začíná tak proces, v rámci kterého je naše mysl pečlivě a promyšleně tvarována do určeného způsobu myšlení, a od tohoto všeobecně uznávaného procesu, jsou tolerovány jen malé nebo žádné odchylky. Prostřednictvím systému neustálého opakování, jsme pak učeni, že svět funguje určitým způsobem a člověk je považován za hodnotného jedince pouze tehdy, když je přesvědčen a schopen bezesporu opakovat to, co ho do té doby systém naučil.

Během našich akademických let, se všechny naše nezávislé myšlenky odsuzují, a do každého studenta je vštěpována víra, že náš úspěch v rámci systému závisí pouze na naší schopnosti opakovat na povel to, co nás naučili. Je nám také řečeno, že po opuštění vzdělávacího systému, bude naše postavení a cesta životem zcela posuzována pouze podle toho, jak budou naše osobní snahy ekonomicky životaschopné. Učí nás, že náš osobní úspěch bude měřen pouze na základě našeho profitu a neustálého finančního zisku.

Učí nás, že buď musíme pro někoho pracovat, nebo se musíme snažit získat společenské postavení, ve kterém bude někdo pracovat pro nás. Ale tak či onak, musíme pracovat všichni. V podstatě nás učí být otroky, kteří tráví většinu života naháněním papírků (peněz), nebo kumulováním bankovních úspor. A díky naší víře, že tento systém je skutečný, se ocitáme ve společnosti, která je strukturována tak, že když nevěnujeme svůj veškerý čas kumulaci těchto věcí, tak vše, co nám příroda nabízí a vše, co příroda nabízí volně ve prospěch všech, zůstane navždy mimo náš dosah.

A naše přesvědčení, že honba za podobnými cíly obohacuje naše životy, pouze posiluje sílu MEMU, který nás zotročuje. A cena, kterou nakonec zaplatíme je, že stratíme spojení, které jsme kdysi měli se světem kolem nás. Cena, kterou nakonec zaplatíme, je náš život samotný. Vzdělávací, finanční, právní, politické a sociální systémy, kterým moderní člověk podléhá od samotného okamžiku narození, jsou takto strukturovány pouze za jediným účelem: udržovat MEM. Tyto systémy jsou navrženy tak, že drží každého jednotlivce v chápání světa prostřednictvím jeho levé části mozku (logicky a metodicky) v neustále odpojeném stavu od reality kolem.

Každý jednotlivec tak dospívá v přesvědčení, že smyslem života je „výhra“ pro toho, kdo má nejvíc. Ale život není stolní hra. Ve světě kolem nás se děje mnohem více, než si většina lidí vůbec uvědomuje, protože se kolem nás děje mnohem více, než co lze vnímat pomocí našich 5-ti smyslů. Ve skutečnosti, existuje zcela jiný jazyk a zcela odlišný způsob komunikace se stvořením, který je snadno dostupný pro nás všechny. Ale díky našemu od narození vnucovanému vnímání reality, prostřednictvím levé mozkové hemisféry, si většina lidí ani neuvědomuje, že takovýto odlišný způsob komunikace existuje.

Lidstvo mělo dříve přístup k používání těchto vyšších smyslů, dnešní civilizace však jen jednoduše zapoměla tuto řeč používat. Při pohledu na lidský mozek je zřejmé, že obě dvě kůry mozkové jsou celkově oddělené jedna od druhé . Pravá hemisféra funguje jako paralelní procesor, zatímco levá hemisféra funguje jako sériový procesor. Protože obě dvě zpracovávají informace odlišně, každá hemisféra uvažuje o různých věcech, a troufám si říci, že mají velmi odlišné osobnosti.

Pravá hemisféra myslí v obrazech a učí se kinesteticky, prostřednictvím pohybu našeho těla. Informace v podobě energie, proudí současně prostřednictvím všech našich smyslů a pak exploduje v jakousi obrovskou koláž o tom, jak přítomný okamžik vypadá, voní, chutná, co cítí, a jak zní. Jsem energetická bytost, spojená s energií všude kolem mne, přes vědomí mojí pravé hemisféry. Naše levá hemisféra je velmi odlišné místo. Naše levá hemisféra myslí lineárně a metodicky.

Naše levá hemisféra je pouze o minulosti a o budoucnosti. Naše levá hemisféra je navržena k zachycení ohromné koláže současné chvíle a k vybírání detailů, detailů a více detailů a detailů o těchto detailech. Následně kategorizuje a organizuje veškeré vyhodnocené informace a spojuje je se vším z minulosti, co jsme se kdy naučili a projektuje je do našich veškerých budoucích možností. Naše levá hemisféra myslí v řeči. Je to neustálé brebentění mého mozku, které spojuje mě a můj vnitřní svět s mým vnějším světem.

Ale možná, že mnohem důležitější, je ten malý hlas, který mi říka: „Já jsem. JÁ JSEM.“ A jakmile mi levá hemisféra řekne „Já jsem“, stanu se odtrženou. Stane se ze mne jednotlivec, pevné individuum, odtržený od energetického toku kole mne a odtržený od Vás. Tady nad hlavou máme celou kolonii včel, produkujících nějaký druh úžasného magnetického silového pole kolem tohoto stromu, který ho přenáší do země na které já sedím. At´je to jakýkoliv jazyk, přichází od veškerého hmyzu, všech druhů, do Země a zpět z ní...

Je to neuvěřitelné, jaké množství komunikace tady probíhá... Ještě si stále kvůli něčemu myslíme, že jsme středem vesmíru. A my se snažíme předstírat, že tomu tak není. Myslíme si, že máme veškeré vědecké důkazy, abychom chápali, že vše co se kolem nás děje: třeba tyto druhy opylují toto, jiné druhy dělají zase tamto a myslíme si, že pokud se postaráme o ty druhy které potřebujeme, pokud se postaráme o všechny ekosystémy, které nás jako lidstvo na zemi udržují, tak bude všechno v pořádku.

Bez pochopení, že pohledem na tuto pavoučí sít´ve 360 stupních, jsme jen její malou částí. Přitom možná statisíce, nebo miliony dalších vláken, nebo sítí nás dále spojuje. Ale pokud se to pokusíš rozebrat, pochopíš, že celá tato sít´je propojena s dalším místem, kde jsou další statisíce míst spojené s nimi a další statisíce, které se propojují s těmto místy tady dole. A nakonec jsou všechny propojené v nějakém tvaru nebo formě. Ale nemůžeme odpojit jednu část jen proto, že jí nepříkladáme význam pouze z důvodu, že na nás nemá žádný přímý dopad.

Myslím, že je to zcela nelegitimní způsob pohledu na věc. Jak bychom mohli tvrdit, že kterákoli část tohoto celku je nevýznamná? Jak bychom mohli tvrdit, že cokoli z toho zanedbatelné, z dlouhodobého hlediska není náhoda, že určité druhy rostou v určitých oblastech, a spolu tak vytvořily tento obrovský ekosystém, který živí sám sebe. Jak bychom mohli popírat fakt, že ekosystémy živí další ekosystémy? Jak můžeme tvrdit, že oceány nejsou důležité pro pouště? Jak můžeme říci, že všechny druhy hmyzu jsou nepodstatné pro život rostlin, nebo minerálů?

Takže se na vše musíme dívat v tomto smyslu. Brát v úvahu vzájemnou komunikaci všech těchto druhů kolem nás, těch, které ani nemusíme vidět. Díváme se na to pouze z naší perspektivy, musí existovat tisíce, možná miliony, možná nekonečné množství dalších způsobů komunikace – druh dialogu mezi těmito druhy a také jedinci. Možná,že to nevnímáme, protože to není pro nás nezbytné. Možná,že to nevnímáme, protože to není pro nás nezbytné. Ale musíme to brát ve zřetel.

Myslím, že úcta je jedním z nejdůležitějších jazyků, které jsme ztratili, a myslím, že láska je nejdůležitější řečí, kterou jsme ztratili. Člověk ve starověku měl vždy symbiotický vztah s přírodou. Vzájemně se ovlivňovali s jeho okolím v jisté míře porozumění za pomoci řeči, kterou moderní člověk může jen s obtíží pojmout, nemluvě o jejím použití. Přesto, pro většinu lidstva, se tento symbiotický vztah již dávno vytratil a řeč přírody byla téměř zapomenuta.

Co se stalo? Co způsobilo, že se lidstvo od přírody tak odpojilo? A bude-li civilizace i nadále sledovat svou současnou linii vývoje, jak více odpojeni ještě můžeme být? Slučováním se stroji, a já myslím, že je to nevyhnutelné, se přeměníme do něčeho nového.

Část druhá TRANSHUMAN (přechod člověka v stroj)
Transhumanismus. Konečná hranice? Nebo konečné vězení? Je to největší potenciál, kterého kdy lidstvo dosáhne? Nebo jeho největší hrozba, které čelí? V průběhu minulého století, se lidé na Zemi stávali neustále více odpojenými – stejně tak od sebe, jako od svého okolí.

A prostřednictvím státem řízeného vzdělávacího systému, se celkové IQ lidstva výrazně snížilo. A bylo to způspobeno zcela úmyslně. Naše dychtivost přijmout technologie, nás postavila před velice závažný problém. Ale uděláme-li krok zpět a podíváme-li se hlouběji na systém ve kterém žijeme, bude nám hned zřejmé, že jeden z nejzávažnějších problémů, kterým ohledně technologie nyní čelíme, je ten, že se současný systém snaží odstranit z člověka prakticky všechno lidské, aby tak zavedli nový věk člověka-stroje.

Každý, kdo se bude bránit tomuto pokroku, bude se bránit evoluci, a tak v podstatě vymře. Transhumanismus je futuristickým snem vládnoucí elity i mnoha moderních vědců. Mnozí z nich jsou tak uzamčeni ve svém myšlení přes levou mozkovou hemisféru, že vidí splynutí člověka se strojem jako nevyhnutelnost. A kvůli absenci skutečného spojení s realitou, kterou v 21. století již mnoho lidí pociťuje, se velké množství průměrných lidí již skutečně ztotožňuje s touto myšlenkou.

Milióny dětí vyhledávají lékaře a říkají "Nic necítím. Necítím se být člověkem." To je dokonalým znamením, že lidé již nejsou ani schopni ztotožnit se s lidskou rasou, protože se nacházíme již uprostřed procesu dělení lidstva na dva tábory: ti, co se stále cítí býti člověkem, a ti, kteří jsou spíše post-humánními bytostmi. Koncept propojení lidského vědomí s počítačem a být tak on-line, sice může znít pro někoho přitažlivě, ale lidská bytost je složitým emocionálním stvořením.

To činí člověka člověkem. A tak je nutné položit si otázku: Je tohle evoluce? Je to to, o čem život opravdu je? Je to opravdu to, kam je lidstvo předurčeno jít? Co je lidská bytost? Co umožňuje biologickému organismu, tvořenému asi z 85% vody, aby fungoval jako vnímající životní forma? Proč prožívají lidské bytosti realitu právě tak, jak jí prožívají? A jak je může ovlivnit jejich „vylepšení“ za pomoci technologie? Transhumanismus má velmi temnou a okultní stranu.

Ale věřím, že každý by to měl být schopen rozpoznat. Transhumanismus představuje touhu lidstva uniknout lidské ohraničenosti. Také jsem osobně přesvědčen, že transhumanismus je náboženstvím ateistů. Je to hodně o fyzických a intelektuálních vylepšeních. Poslechnete-li ale názory transhumanistů, dozvíte se, že nakonec bude člověk mít možnost nahrát svou dušim nebo vědomí do počítače. A v této fázi bude mít v podstatě možnost rozhodnout se, jak by chtěl žít, jak dlouho by chtěl žít, a také určit pravidla jeho života.

Transhumanismus souvisí s technologickou utopií, futuristickým sci-fi světem, vírou, že věda a technologie budou věci vylepšovat, která nakonec vede k utopii. Je to zaktualizovaná verze starého náboženství, myšlenky nové podoby ráje. Jste-li dobří, věříte-li v Ježíše, Alláha, Višny, nebo Buddhy, nebo kohokoli jiného, dostanete se do nebe. Ale stejným způsobem, věříš-li nyní vědě a technice, všichni budete sklízet výhody nového ráje, který se vytvoří přímo tady na Zemi.

Vše, co člověk pociťuje, je interpretováno v mozku formou elektromagnetického impulzu. Ať už je to obraz, dotyk, zvuk, chuť nebo vůně, veškeré vjemy těchto smyslů jsou pouze elektromagnetickými signály, které mozek interpretuje. Jasně z toho vidíme, že lidské tělo je ve skutečnosti velmi pokročilým biologickým počítačem. A tak pravá otázka zní: Jaké jsou reálné důsledky a reálné nebezpečí takového digitálně řízeného světa? A vůbec proč?

Proč by se vůbec lidstvo snažilo smíchat něco tak složitého, tak velmi pokročilého, a zázračného, jako je lidské tělo, s něčím tak anorganickým a omezeným, jako je stroj, který může být lehce řízen z vnějších zdrojů? Není to otázka toho, zda je to dobré nebo špatné. Stane se to. Člověk (lidstvo) 2 Post-humánní člověk. Uspokojení vlastního ega. (Dehumanizace lidstva) 3 Transhumanní člověk. Spojení člověka se strojem (Technologická evoluce) V zásadě každé dva roky dokážeme zdvounásobit počet komponentů na čipu.

A protože jsou umístněny blíže k sobě, budou pracovat rychleji, a tak se každý rok stávají počítače dvakrát výkonnějšími za stejnou cenu. V průběhu příštích 25-ti let, znovu zmenšíme velikost těchto technologií sto tisíc-krát, a miliardy-násobně zvýšíme jejich výkon. Po 40-ti letech jsme se dostali k něčemu, co se vejde do kapsy, a za příštích 25 let zmenšíme to, co se vešlo do kapsy na velikost krvinky. Plně věřím, že budou flash disky, které můžete zapojit do mozku, nebo budeme moci propojit svůj mozek s kalkulačkami a statistickými programy, budeme Google-ovat přímo do svých čelních laloků...

Propojením lidského mozku s technologií, budeme mít k dispozici spoustu možností k rozšíření naší mysli. Řekl bych, že jako člověk, jsem skutečně omezen v tom, co dělám. Pokud bych se mohl stát výjimečnějším, duševně a fyzicky se vylepšit, šel bych do toho. Takže mi nevadí dramatická změna od toho co jsem. Vše, co je charakteristické pro člověka, všechno co víte, se všemi svými zkušenostmi, může být nahráno na internet a spuštěno v počítači.

Uvnitř tohoto můžeme být čímkoli. Uvidíme se uvnitř. Zcela se identifikujete se svým egem, což je fikce, v níž jste se rozhodli věřit. Je to stejné, jako věřit v koncept, že jste počítač. Tento vesmír je můj. Já jsem tady Bohem. Ego jsou pouze různé cykly a programy energie, běžící dokola bez jakéhokoli účelu, kromě okamžitého uspokojení. To je post-humánní člověk a my již jsme dávno v jeho průběhu. V moderní době, je člověk druh s pouze 3mi procenty aktivního DNA, naočkovaný používat pouze jednu stranu svého mozku.

Žije ve společnosti založené na dluhu, ve které každý člověk musí platit za bydlení, což je v podstatě pouze dočasné ubytování, jakožto naše moderní konzumní společnost vytváří jen velmi málo trvalých věcí. Ať už si je toho opravdu vědom nebo ne, moderní člověk žije celý svůj dospělý život v nepovšimnutém systému otroctví. Snadno to pochopíme, pokud si opravdu uvědomíme důsledky faktu, že peníze jsou důležitější než sám člověk.

A nyní udělejme ještě jeden krok a představme si, že by byl každý jedinec uzamčen do digitálního světa, v němž by bylo snadné trvale zablokovat lidské vědomí do zcela falešné reality, a zotročit ho do stavu trvalého dluhu na věky. Co by se stalo, kdyby jste zpochybnili svého vůdce, nebo odmítli pracovat, a rozhodli se z toho vystoupit, být svobodni? Transhumanismus může být předložen světu jako záležitost ke zkvalitnění lidstva.

Avšak musíme položit otázku: Co přesně „zkvalitnění“ znamená v korporacemi kontrolovaném světě? Protože podíváme-li se na věci z pohledu obchodního či právního, „zkvalitnění“ pro jednu vrstvu, může mít neblahý dopad na tu druhou. Obor syntetické biologie představuje nové hranice vědy. Jejím cílem je zlepšit a překročit hranice přírody pomocí nano-technologie. Idea zdokonaleného člověka se nám nabízí v obrazech létajícího super-člověka, který je lepší, rychlejší, má vyšší inteligenci s perfektním zdravím.

Ale je to pouze obchodní trik. Zlepšování může ve skutečnosti znamenat i degradaci - naše bytí přeneseno do specifikací někoho jiného. Například, jedinec, který dokáže pracovat 18 hodin denně, jedinec, který je sterilní, který nikdy nenese odpovědnost za péči o ostatní, jedinec, který je vyrovnaný, s úzkým a předvídatelným rozsahem projevu... To vše vylepšené a zdokonalené. Blížíme se k rozcestí. První cesta nám nabízí stát se božským prostřednictvím rozšíření našeho vědomí.

Ta druhá cesta vede k božství v materiálním světě prostřednictví technologie. Věřím, že se obě cesty stanou realitou a odhalí tak duši rozhodujícího. Měli bychom si vybrat pečlivě. Poprvé v historii lidstva, je lidstvo politicky probuzené. To je celkem nová realita. A pro většinu lidí je známo, co se obecně děje ve světě a jsou si vědomi globální nespravedlnosti, vnitřní povahy, nedostatku respektu, vykořisťování. Kombinace těchto dvou faktů, diverzifikovaného globálního vedení a politicky probuzené masy, vytváří mnohem obtížnější kontext.

Technotronická éra spočívá v postupnému vzniku více kontrolované společnosti. Tato společnost bude ovládána elitou, zcela bez tradičních hodnot. Brzy bude možné prosadit téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a udržovat kompletně aktuální soubory, obs Většina lidí v určitém období svého života zažije to, co by se dalo nazvat "chvilkovým zábleskem". Chvíle, kdy se podívá na život kolem sebe a pomyslí si: "To je ono?" A pak jim najednou dojde, že musí existovat něco víc, že je život i o něcem jiném.

Mnoho lidí instinktivně ví, že v životě se děje mnohem více, než co dokážeme prostřednictvím 5ti smyslů vnímat. Ale protože většina lidí myslí pouze levou částí mozku, věří, že spojení s těmito říšemi může být dosaženo pouze prostřednictvím externí technologie, prostřednictvím vědy. Velmi dobrým příkladem je internet. Lidé považují internet, který jim umožňuje okamžité spojení s ostatními, a nabízí okamžitý přístup k informacím, za přirozenou věc.

Ve skutečnosti, si mnoho lidí jednoduše nedovede představit život bez něj. Internet v podstatě spojuje lidstvo do jednoho organismu, schopného spontánně komunikovat mezi sebou. Stává se to více pravdivým tvrzením každým dnem, jak se připojují další země a další lidé. V této rostoucí komunikační síti je zřetelné, že se unifikace lidstva stává skutečností. Ale je to pouze jeho digitální verze. Dalo by se skoro říci, že internet v jeho dnešní podobě, je centrálním nervovým systémem nového lidstva.

Lidstva, které je diametrálně odlišné od všeho, co kdy existovalo. Internet byl v našich životech v mnoha ohledech obrovským vzestupem, ale také měl další, méně viditelné a poněkud znepokojující účinky na lidech. V některých částech společnosti vytvořil prostředí k lidské separaci. Především mezi mladými lidmi způsobil, že se mnoho z nich cítí mnohem pohodlněji ve virtuálním světě internetu než v jejich reálném světě kolem nich.

Kvůli této skutečnosti byl samotný internet zodpovědný za obrovské ztráty v lidských dovednostech, nejen v oblasti praktických zručností přežít a dovedností potřebných pro život, ale také v oblastech společenské a mezilidské komunikace. Je také dobré poznamenat, že právě lidé s těmito vlastnostmi, můžou s největší pravděpodobností přijmout spojení člověka a stroje. Internet, mobilní telefony a všechno ostatní, rozhodně zrychlilo naší komunikaci.

Ale také poškodilo mezilidskou vazbu v komunikaci s ostatními jedinci, jako je dívat se z očí do očí, když s někým mluvíme, nebo emočně pociťovat komunikaci. Je skutečností, že vše je založeno na jazyce: za pomocí jazyka komunikujeme přes internet i po telefonu, nebo v televizi, která sice nabízí obrazy a symboly, ale přesto je založená na řeči. To nás natolik odřízlo od skutečné reality, že se již nikdo na chvíli nezastaví, aby si jen tak sednul, uklidnil se uvnitř sebe v přirozeném prostředí.

Jen se jednoduše zastavil, poslouchal a pochopil, že... toto je realita. Protože když jen mluvíme a drmolíme, když se jen na něco díváme, když se o něco snažíme, když scháníme peníze nebo auto, když jen pořád běháme a běháme... Není to nic jiného než co dělá křeček v kole – jen běží a běží a ve skutečnosti se nikam nedostává. A takhle se separujeme. Není v tom již příroda. Od přírody jsme se úplně oddělili, zůstali jsme od ní odloučeni.

Vracíme se zpět k této malé krabici v rohu našeho pokoje, která nám říká, co je realita. A my před ní sedíme a sedíme a konzumujeme, až nakonec zjistíme, že je to jen další forma jedu. A tento jed nás odděluje. ...přímo v pohodlí našeho domova, a to pouhým stisknutím a otočením tlačítka... Transhumanismus je dalším stádiem od toho, kde se nacházíme nyní – to, čemu já říkám počítač biologického těla, protože Ti ve stínu pochopili, že tím právě jsme, že jsme něco jako kosmická verze bezdrátového internetu.

že tím právě jsme, že jsme něco jako kosmická verze bezdrátového internetu. Kolem nás se nachází nekonečné energetické pole informací v různých hloubkách a různých úrovních expandujícího vědomí. A vy toto malé pásmo dekódujete. A pokud dekódujete toto pásmo, a což tělo fakticky dělá, pak je to VÁŠ svět, je TO vaše všechno, jste-li si toho vědom. Veškerá populace je neustále programována ke čtení určitého pásma, a navíc pouze některého daného pásma v něm.

A takto jsme manipulováni vnímat sebe ve světě jen za velmi omezených podmínek. Pokud bychom však naši mysl otevřeli do vědomí, dostávali bychom se dále a dále do dalších pásem a získali tak hlubší a hlubší vhledy, více poznatků, více vědomí, čímž bychom najednou pochopili, co se děje. Zdá se, že transhumanismus je dalším stádiem za tímto stavem. Jejich dalším krokem bude, že nás uzamknou do robotického, kyborgického stavu, ve kterém budeme dokonce ještě více omezení, než jsme v současnosti, a ve kterém se narodíme jako robot, budeme žít jako robot, a zemřeme jako robot.

Máme stále míň a míň vlivu na svoje vědomé JÁ, na naše vnímání, na naše chování, na naše vlastní činy. Pokud se dostaneme do tohoto stádia, což je právě to co chtějí... V Británii existuje nějaký chlápek... Velmi zvláštní člověk... Jmenuje se profesor Warwick... Je známý pro jeho čipové implantáty... Zapnul jsem minule televizi a ukazovali ho s tou rukou... Jednou řekl: "Co je na tom špatného mít rád své otroctví? Co je na tom špatného být spojen s technologií, která vás naplňuje pocitem štěstí, abyste byli vždy spokojení?

A samozřejmě to, o čem právě mluvil je Huxleyho "Brave New World". "Miluj své otroctví." Jejich záměrem je vytvořit toto... skoro jsem řekl: "zčásti lidské", spíše "z malé části lidské", a rozhodně "ze žádné části vědomí"... tuto ostře technologickou bytost, která bude pouze otrokem systému. A nejen že bude sloužit pouze systému, bude mu sloužit rád, protože bude krmen informací, která mu říká, že je šťastný, že mu slouží. Tito lidé se snaží přesáhnout i veškeré sci-fi.

A na to je jediná odpověď - „vědomí“. Vysvobodit se, než se dostaneme k tomuto kyborgu, který je z části biologický a z části technologický počítač. Vymanit se z tohoto ovládání našeho vnímání, ve kterém se v současnosti nacházíme. Dříve, než se tam dostaneme. Protože nás tam chtějí dostat velmi rychle. Nemusíte si lámat hlavu nad singularitou, abyste viděli ty pozoruhodné změny, které v technologii přicházejí. Podívejte se jak pozoruhodná je technologie současnoti.

A nezastavuje se. Nezodpovězená otázka zní, jak daleko můžete dojít a zůstat člověkem? Technologie je zajisté úžasná věc. Ale stejným způsobem, nemůžeme popřít, že skrz manipulaci, se technologie zveřejňují na základě jejich schopnosti vytvářet příjem, a nikoliv na základě skutečných výhod pro člověka. A právě z tohoto důvodu, čím více technologií člověk získává, tím více odpojen od Země se zdá být. Musíme si také uvědomit, že technologie sama o sobě nepředstavuje problém.

Technologie byla pro naši společnost zcela jistě nesmírně přínosná a nemusíme se jí obávat. Nicméně, je potřeba držet jí v rovnováze a používat ke službám pro lidstvo. Ale co je vlastně Transhumanismus? Co to vlastně znamená? Sen transhumanistů možná nejlépe shrnul Ray Kurzweil v závěru svého filmu „Transcendentní člověk“: "... jakkoli pozitivně a přínosně se divákovi prezentovala tato myšlenka, jejím základním kámenem je postupná asimilace veškerého života na Zemi, včetně celého vesmíru, do jediného obrovského nanobot-u, přičemž se vesmír stane inteligentním (jako by tomu již tak nebylo).

A tak sám člověk vytvoří Boha-Stroje, který podle transhumanistů nakonec nahradí lidské vědomí. A tak sám člověk vytvoří Boha-Stroje, který podle transhumanistů nakonec nahradí lidské vědomí. A tak sám člověk vytvoří Boha-Stroje, který podle transhumanistů nakonec nahradí lidské vědomí. A tak sám člověk vytvoří Boha-Stroje, který podle transhumanistů nakonec nahradí lidské vědomí. V budoucnu se stane všechno inteligentním. Nanoboty naplní informacemi všechno kolem nás.

Skály, stromy, všechno se stane inteligentním počítačem. A v této chvíli budeme expandovat do vesmíru. Budeme posílat nanotechnologie naplněné umělou inteligencí. Roje těchto strojů budu pátrat po vesmíru, aby našly jinou hmotu a energii, kterou budeme moci sklízet a následně se dále rozšiřovat celkovou inteligenci naší civilizace člověka-stroje. Takže vesmír se probudí. Stane se inteligentním a znásobí tak naší inteligenci triliardy a triliardy-násobně.

Nedokážeme si to plně představit. To je opravdu hlavním důvodem, proč tomu říkáme singularita. Ale bez ohledu na to, jak to člověk nazve, vesmír se probudí. Takže existuje Bůh? Řekl bych, že ještě ne. ...Spojíme vaší biologickou a technologickou osobnost s naší. Převezmeme vaší kulturu k našim službám. Jakýkoli odpor je marný... Jedinec je hendikepovaný tím, že stojí tváří v tvář konspiraci tak monstrózní, že nemůže uvěřit v její existenci. (J. Edgar Hoover)

Musíme se úpřímně zeptat: Je to skutečně ten směr, ve kterém by mělo lidstvo jít? Nebo ještě důležitější otázkou je, zda bude mít lidstvo vůbec možnost výběru v této otázce? A pokud odpověď zní NE, pak další otázkou bude: do jaké míry bude globální implementace transhumanistické agendy, nastíněné Kurzweilem, skutečně dosaženo, bez vědomí běžného obyvatelstva? Biotechnologie je explodující hranice. Je dost chytrá a dost malá na to, aby vstoupila a změnila naše samotné buňky.

Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, Zabuduje-li se bezpečně nano-biotechnologie v lidském těle, můžeme upgradovat či downgradovat kohokoliv, cokoliv a jakýmkoliv spůsobem.

Evolucionista ekonomické univerzity v Londýně, Oliver Curry, v roce 2007 předpověděl, že lidská rasa bude jednoho dne rozdělena na 2 samostatné druhy: atraktivní a inteligentní vládnoucí elita a chudá, tupá a ošklivá, stvoření podobná skřítkům. Technologie je pro člověka nebezpečná podle míry její ovladatelnosti. Posoudíme-li ty, které stojí v tomto světě při moci, na základě jejich činů v minulosti, pak trans-humanismus představuje skutečně velmi zoufalou budoucnost pro většinu lidstva.

Takže... co kdyby? „Jsme nachylní zavřít oči před bolestivou pravdou. Já, osobně, jsem ochotný poznat celou pravdu: znát to nejhorší a učinit potřebné opatření.“ – Patrick Henry

Část Třetí Transformace Pokud by bylo možné dosáhnout snu lidí, jako je Ray Kurzweil, a vytvořit svět, kde by i rostliny a skály splynuly s inteligentní nano-technologií, do jaké míry by se taková věc děla? Především a zcela samozřejmě, vzhledem k mikroskopické velikosti těchto technologií, je naprosto možné to uskutečnit i bez vědomí většiny obyvatelstva. Ale jak by se takový mamutí počin implemetoval? Jaký systém by se použil k zajištění co nejširšího a nejefektivnějšího způsobu zasažení cílené populace?

Jaký systém by se použil k zajištění co nejširšího a nejefektivnějšího způsobu zasažení cílené populace? Fenomén, který je pro alternativní vědeckou komunitu znám jako chemtrails, a který britská a americké vláda označuje jako „geo-engineering“ nebo „climate-remediation“, představuje v současnosti jedno z nejkontroverznějších témat. představuje v současnosti jedno z nejkontroverznějších témat. Navzdory tomu, že vlády přijaly umělé řízení počasí, mnozí zůstávají vůči tomuto konceptu stále skeptičtí a ptají se na 2 hlavní otázky:

– je-li tato představa pravdivá, proč by pachatelé nechali stříkat i na sebe? a 2 – ohromné náklady takového obrovského počinu? Lidé tvrdí, že vláda je tam nahoře, v letadlech, a stříká různé druhy chemikálií za účelem změnit nebo zmanipulovat počasí, jehož výsledek vidíte zde. A nazývají to chemtrails. Zajímají se o to nejen v této zemi, ale také v evropských zemích a, upřímně řečeno, na celém světě. Zajímají se o to mnoho lidí. Geo-engineering pro nás znamená záměrný a rozsáhlý zásah do zemského systému.

Malý obrázek pocházející z nano-fabrikační studie ukazuje, že velmi jednoduchým způsobem můžete dosáhnout velmi vysoké kvality. Vypadá to, že aerosolový geo-engineering je tak levný, že cena v podstatě nebude problémem. "Propojené, atmosféricky vzplývavé, se schopností jejich navigace ve třech rozměrech - mračna mikroskopických počítačových částic, schopných komunikace mezi sebou i s kontrolním systémem, nabízí obrovské možnosti. Jejich výroba je relativně levná – půl kila, za cenu stejného množství brambor. "(vědec Rutgers University, J. Stross Hall)

Jelikož jsou nanočástice potenciálně samoreplikující, náklady na jejich výrobu je zanedbatelné. Co se týče otázky, proč by stříkali tyto látky pachatelé i na sebe, odpověď je ve skutečnosti velmi jednoduchá: tito lidé CHTĚJÍ transhumanismus. Zvážíme-li transhumanistickou agendu, a to, že chemtrails se skládá z nano-částic, neboli inteligentního prachu, poslední kus skládačky snadno zapadne na své místo. Není zdaleka nepředstavitelné, že by světovou populaci „naplňovali“ programovatelnými nano-částicemi, a po následném aktivování těchto drobných strojů, budou vykonávat to, k čemu je naprogramovali.

A účel samotného programu může záležet na dalších, již předem zavedených genetických kódech do hostitele. Za posledních 25 let jsme více než ztrojnásobili dávky vakcinací pro naše děti. Až kolem 15-ti vakcinací pro děti do 6ti let věku. Proč je tolik frekventovaně očkovaných dětí nemocných? Elita, která si může dovolit provádění takovýchto praktik, jako jsou chemtrails, obvykle nekonzumuje pozměněné, nebo geneticky upravené potraviny.

A je extrémně nepravděpodobné, že by podléhali stejnému rigoróznímu režimu očkování, jako široká veřejnosti. Pokud lidstvo skutečně přijímá do těla nano-částice bez jeho vědomí, do jaké míry budou tyto „stroje“ kontrolovány, nebo aktivovány? Abychom zodpověděli tuto otázku, stačí si uvědomit, v současnosti již dávno prokázanou skutečnost, že při všech zážitcích člověka, putují po jeho celém těle informace elektromagneticky. Všech 5 smyslů, včetně jakékoli emoční informace, interpretuje mozek prostřednictvím těchto elektromagnetických signálů.

Proto je také faktem, že člověk může být ovlivněn, dokonce i ovládán pomocí elektro-magnetismu. Metalická sůl udělala vzduch vodivým. To znamená, že i my a všechno kolem nás, je schopno vysílat a šířit energii. Vzduch již není neutrální. Myslím, že smart-metry jsou velmi dobrým tahem pro společnost. Na každodenní bázi dokáží ukládat v reálném čase více informací. Rozsáhlé probuzení, které v poslední době pozorujeme, nás nenechává na pochybách, že lidstvo a samo vědomí je ve stavu evoluce.

Také ale existují přesvědčivé důkazy o existenci sil, které si přejí řídit směr této evoluce. Druhá skupina materiálů, nalezených v těchto environmentálních vzorcích, jsou neidentifikovatelná vlákna. Chtěla bych zvýraznit slovo "neidentifikovatelná". Tato vlákna byly zaslány do sofistikovaných laboratoří, kde nenašli ŽÁDNÁ, ŽÁDNÁ vlákna, která by jim v databázích odpovídala. Jedná se o vlákna, o nichž se dá říci, že neexistují ve volné přírodě.

Lidé na celém světě vykazují na své kůži hnisající léze,jež produkují tyto vlákna, což je známé jako Morgellonův syndrom Vzorky tkáně, kultivovaných od běžných lidí bez této nemoci, obsahují a produkují tytéž vlákna. Jsou-li tato vlákna kultivována, produkují kolonie dalších vláken(filamentů). Zde můžete vidět rozšířené filamenty. A tyto kolonie nadále rostou, reprodukují se, rozvětvují se do více filamentů a dalších kolonií. Tyto kultury vláken mohou být pěstovány z vzorků slin, kožní tkáně, hlenu, moči, krve zvířat i lidí, bez ohledu na přítomnost Morgellonova stavu.

Takže odkud tyto vlákna a filamenty pocházejí? Vzdušné environmentální vzorky, které získal Clifford Carnicom v roce 2000 ve vysokých nadmořských výškách hor v Novém Mexiku, vykazovaly přítomnost těchto vláken, jejichž struktura přesně odpovídá filamentům vyskytující se v naší krvi, tkáni a kůži. Navíc, ve vzorcích pana Carnicoma, se našly sušené, červené krvinky. Takže, PROČ JSOU SUŠENÉ ČERVENÉ KRVINKY VE VZDUCHU? "... vidíš? Nano-buňky jsou opravdu malé.

Tisíckrát menší než tyto částice prachu. Nadechneš se jich, a oni začnou svojí práci, replikují se, šíří se jako virus, násobí se exponenciálně ... Za 6 měsíců bych mohl konvertovat sto milionů lidí, kopáče příkopů, porno hvězdy, a prezidenty. Nikdo na to nepříjde. Sto milionů lidí by kupovalo to, co já chci, a dělalo by všechno, co já uznám za vhodné." V těchto neidentifikovaných vláknech, byla zaznamenána tvorba červených krvinek a struktur submikronové velikosti.

Takže máme co dočinění s filamenty, jenž vytváří vlastní červené krvinky. Tyto červené krvinky jsou velmi, velmi pevné, odolné přemíře tepla a chemikálií, což naznačuje, že jsou navrženy tak, aby odolaly téměř čemukoliv. Pálily se v plamenech, lilo se na ně bělidlo, kyselina, odolaly všemu. Kromě toho, jsou schopny se samoreplikovat, růst mimo tělo v Petriho misce. Jedná o velmi sofistikovanou technologii, která funguje samostatně i mimo laboratoř.

U lidí v pokročilém stádiu Morgellonova syndromu, se nejprve objevovaly vlákna rostoucí z kůže, a nyní jsou pozorovatelné velmi zvláštní, krystalické formy a kovové prvky, plakovité struktury, i žlábkované kovové prvky. Na pravo vidíte jeden takovýto prvek z přední i zadní strany. Žilky vlákna, které zde vidíte, pocházejí z celulózy a GNA. GNA je chemicky příbuzné DNA. Je stavebním kamenem v nano-technologii. Nano-struktury zahrnují i vlastnosti, které se v DNA nevyskytují, včetně možnosti vytvářet zrcadlové obrazové struktury.

Zde je vidět nano-matice, malé zařízení používané v bio-technologii k hybridizaci DNA. Na levé straně vidíte diagram z průmyslových webových stránek o nano-maticích. Na snímku vidíte hned i dvě. Jsou označeny červenými křížky. Byly nalezeny přímo v lidském těle přesně v této podobě. Takže, nejprve vznikají základní filamenty a následně se tvoří složitější struktury. Jaké procesy zde vlastně probíhají? Tyto materiály se slučují a vytváří zařízení, které hromadně pracují v našem těle.

A co se děje s našími biologickými procesy? Vzpomeňte si, že ze vzorků tkáně získané z obyčejných lidí bez příznaků Morgallenova syndromu a bez jizev, je možné vypěstovat tytéž filamenty, nalezený i v lidech s Morgallenovým syndromem. Takže bychom došli k závěru, že Morgallenův syndrom je vlastně upozornění na budoucí nebezpečí. A jelikož pouze někteří lidé vylučující tyto materiály, mohlo by být důvodem, že jejich těla je odmítají?

Zatímco naše těla je integrují. Síly, pro nás převažně nevnímané, vládnou naší planetě již nesmírně mnoho let. Důkazy naznačují, že tyto síly se pokouší manipulovat evolucí lidského vědomí. Velmi pravděpodobně jde o stejné síly, které poprvé dohnaly lidstvo k narušenému stavu, ve kterém se nyní nacházíme: naše epifýza je uzamčena, čímž jsme odříznuti od našich vyšších smyslů, naše DNA je z 97% nečinné, díky čemuž každý člověk využívá pouze na 3% jeho skutečných schopností.

Když zvážíme důkazy a uděláme krok zpět, abychom viděli kompletní obraz, nemůže být pochyb o tom, že drtivá většina lidí žije svůj život doslova v sociálně a biologicky vyvolaném transu. A právě díky tomuto hypnotickému stavu lidí se nachází svět v tomto rozkládajícím se stavu. Proto je řešení jasné. Lidstvo se musí probudit! Ale jak? Jak přeměnit tento kolektivní lidský hypnotický stav v bdělost? Jak můžeme dosáhnout masového uvědomění lidí?

A jaké kroky musíme přijmout, aby se jak lidstvo tak i Země, znovu vrátily do jejich přirozeného stavu hojnosti? Je zřejmé, že prvním krokem je, aby lidé pochopili a přijmuli pravdu o současném stavu lidstva a uznali naléhavost řešení situace, které čelíme. Ale i když mnozí znají pravdu, většina z nich prostě čeká, čeká na sociální nebo finanční armageddon, čeká na 21. prosince 2012, čeká na přetransformování, nebo čeká na převtělení ve vyspělé bytosti.

Zatímco lidé čekají na vykoupení přes vnější zdroj, kvůli nedostatku pozitivního a rázného činu nás všech, ničivá mašinérie moderní civilizace mele pomalu, ale jistě směrem k jejímu nevyhnutelnému závěru. Je zřejmé, že je velmi důležité, aby lidstvo skutečně pochopilo hloubku problémů, kterým čelíme a pochopilo nebezpečí, do kterého se naše kolektivní selhání dostalo. A to nebezpečí ohrožuje nejen lidstvo, ale naši planetu a veškerý život na ní.

Protože pokud lidstvo nechá loď stavu pokračovat ve svém současném směru, pravděpodobně do 3-5 generací umožníme vytvoření nového světa, který již nebude podporovat život, jak ho známe nyní. Je neuvěřitelný rozpor mezi realitou a tím, co se nám jako realita podáváno prostřednictvím této malé elektronické krabice, kterou vlastní již miliony, až miliardy domácností. Celou naši realitu vytváříme skrze tuto malou bedýnku. Ale vlastně nic, co z této bedny dostáváme, není realitou, krom skutečnosti, že se díváme na televizi.

To je vše. Je to jediná okolnost, která je vlastně skutečností. Ale my se s ní ztotožňujeme a při tom zapomínáme sami na sebe. Příliš se s ní identifikujeme a zapomínáme na vlastní existenci. Identifikujeme se s tím, co vidíme, a to se stává naší vlastní realitou. Zapomínáme na to, že jsou to pouze vybrané informace. Neuvědomujeme si, že je to pouze někoho interpretace toho, co se v určité oblasti stalo. Takže všechno, co se k nám dostává, je doslova výtvor někoho jiného.

Tato vytvořená představa, se do nás promítá jako realita skrze tuto malou krabici. A nyní se to stává základem, jak v naší společnosti jednáme, jak se oblékáme, jak mluvíme, co děláme, čeho se obáváme, co nás přitahuje, jaké auto chceme řídit, jaký dům chceme, peníze... Všechny tyto věci jsou podmíněné pohledem někoho jiného. Jsou především ovlivněné chtíčem jiných lidí, který také vychází z chtíče dalších lidí, a tak se všechno vrací k základům, že nic z toho není opravdová realita.

Je to vykonstruované, nerelevantní pro náš život, nemající opravdovou hodnotu, a postrádající skutečný význam. Pouze tomu přikládáme hodnotu, protože všechno oblečení, auta, práce, peníze na účtu, proč nějakou práci chceme... Už ani nechápeme proč to chceme... Veškeré naše tužby a přání podmiňujeme přáním a tůžbám ostatních lidí. A pokud se chceme dostat k jádru věcí, tyto věci doopravdy ani nechceme. Chceme pouze ukázat ostatním kolem nás, že máme to, co chtějí oni.

Dává nám to jistou míru nadvlády, či moci. Ve své podstatě je to určitý pocit bezpečnosti. Lidé sledují módu, které nerozumí, ztotožňují se myšlenkami, které nechápou. Činí tak proto, že chtějí zapadnout do nějaké pro sebe vytvořené identity, která jim dává pocit bezpečí, moci, prominentnosti, krásy, blahobytu. Aby je všichni ostatní kolem podporovali, protože chtějí být poblíž. A v tom to spočívá. Toužíme po blízkosti ostatních, být ve spojení s lidmi, a bohužel, teď se o to snažíme a nutíme lidi, aby oni toužili po spojení s námi.

Z tohoto důvodu neexistuje žádné opodstatnění pro lásku a pro opravdové vztahy. Naše vztahy jsou založeny na moci, strachu, manipulaci, lži a snaze nečeho dosáhnout. Nic z toho již není opravdová interakce. Věda se všemi krásnými technologiemi je skvělá věc, ale mnohé z problémů, které se snažíme řešit, jsme vytvořili sami. Pokud se chod věcí nezmění, pak nám zbývá sto let života na této planetě. Ale pokud myslíte, že existuje naděje, pak musíme začít konat teď hned!

Pokud dovolíme, aby těžký průmysl a genetická manipulace životního prostředí postupovalo v současné míře, pak tvor, který bude schopen přežít na Zemi, bude muset být velmi odolný. Takový tvor, by z nutnosti musel být transhumánním člověkem. Biologie rozděluje život do 3 říší: bakterie, archaea a eukarya. Bakterie a archaea, jsou jednoduché organismy bez sub-buněčných oddílů (kompartmentů). Eukarya jsou komplexní, se zřetelnými buněčnými oddíly a vnitřními buněčnými organely, mini-orgány, podobně jako mitochondrie, které pro buňky tvoří DNA a energii.

Rostliny, zvířata a lidé jsou eukaryotické, podobně jako jsou houby a protisté. Archaea jsou nejodolnější formou života, odolná neustálému tlaku, teplu, kyselosti a alkaličnosti. Vyskytují se v sopkách, gejzírech a šelfových ledovcích. Materiály obsažené v těchto filamentech, jsou stejně tvrdé jako archaea, vypadají jako bakterie a samostatně se replikují. V rámci domény eukaryotů, se přírodní vlákna klasifikují jako plísňové.

Ale tato vlákna obsahují uvnitř složky od obou dvou skupin. Nyní se díváte na trubicové vlákno se samo-replikujícími vnitřními prvky, připomínající bakterie a chovající se jako archaea. V přírodním světě se to však nestává. Jsou navrženy tak, aby vydržely téměř cokoliv.

Část čtvrtá Úsudky
„Pruty ve svazku, jsou nezlomitelné.“ (Keňské přísloví) V sociálním a politickém klimatu 21. století, lidstvo skutečně čelí velmi velkým výzvám. Mnoho z nich je ještě obtížnějších díky tomu, že většinou zůstávají bez povšimnutí pro drtivou většinu lidí. Drtivá většina lidí dnešního světa vnímá svět tak, jak to se jeví na povrchu. Nicméně, skutečná pravda je, že svět, ve kterém dnes žijeme, je velmi odlišný od toho, jak ho většina lidí chápe. Protože pod povrchem každodenního života a společenského a politického rozptylování od reality, nabízené masám médii, existuje odlišný svět.

Svět, jak ho většina lidí vnímá, je pouze fasádou. Je to iluzorní skutečnost, kde nic není, tak jak se zdá. Je to svět, ve kterém náš sociální systém podporuje rozpory, náš vzdělávací systém utajuje znalosti, náš zdravotní systém vytváří nemoci, náš finanční systém krade bohatství, naše komunita podporuje rozpolcenost, a naše civilizace je sama o sobě velmi necivilizovaná. Žijeme ve světě, kde 2% obyvatel ovládá 98% všech prostředků, zatímco zbytek 98% lidí musí soupeřit mezi sebou, aby získalo malý zlomek zbylých 2%, a tak se postaralo o své životy a životy jejich rodin.

Ve skutečnosti, je dnešní svět tak rozpolcený a nevyvážený, že existují lidé, kteří to nevidí. Je tomu tak proto, že tyto systémy nadvlády byly zavedeny a vybudovány tak chytře a pečlivě, že lidstvo nevidí skutečnou realitu našeho světa. Ačkoli to vypadá, že vetšina naší společnosti je na povrchu svobodná, ve skutečnosti je lidstvo daleko od svobody. Jsme pouze ve volném výběhu. Svět moderní doby je ve skutečnosti velmi řízeným místem. Ale situace není zcela ztracena.

Jednoduchou pravdou je, že lidstvo povolilo, aby vlastní služební (politici) převzali vedení. A tito státní úředníci udělali a udělají vše, aby nám ukradli všechno hodnotné, zatímco postupně zotročují svět podle vlastních, vymyšlených pravidel – legislativy, která byla chytře navržena tak, aby odstranila skutečné zákony planety, a místo toho zavedla vůli jednotlivců. "Pokud chceš porazit svého nepřítele, vychovej jeho děti." (Orientální moudrost)

Poskládáme-li všechny kousky skládačky: chemtrails, komplexy HAARP, které se objevují na celé planetě, propagaci bezdrátové technologie, smart meters, zavedení represivních legislativ, jako Codex Alementarius, užívání geneticky modifikovaných plodin firmou Monsanto, ničení podzemních vod, zavedení mozku tlumících toxinů jako je fluorid, do stravy lidí, bude zřejmé, že vládnoucí frakce této planety se aktivně věnují genetické modifikaci veškerého života na této planetě, aby tak dál prosazovali transhumanistickou agendu.

Děje se to zcela záměrně a odhodlaně, a provádí se bez znalosti a bez souhlasu drtivé většiny lidstva. Veškeré důkazy potřebné k tomuto závěru jsou přímo před vašima očima, pokud by tomu lidé obětovali čas a energii. Pravdou je, že vše, čemu čelíme, je před našima očima, a také zcela jasně vystihuje nevyhnutelné závěry. Problém je, že se lidé obvykle soustřeďují na konkrétní symptomy a neudělají si odstup pro zjištění celé struktury našeho světa - holisticky. Proto jsou naše odpovědi na problémy pouze částečné, jenž nakonec vedou k neefektivnosti.

Je to však navrženo úmyslně. Protože řešením pouze jednotlivých symptomů si lidé myslí, že musí pracovat v rámci parametrů systému, než by řešili skutečné kořeny problému. "Tisíce seků do větve zla, se nevyrovná jednomu úderu do jeho kořene." (Henry David Thoreau)

Každá vláda, provozovaná v dnešním světě jakýmkoliv způsobem, funguje v rozporu s důvěrou, kterou jim jejich národy poskytli. Je to pravda bez ohledu na to, o jaké zemi mluvíme. Je to pravda, i když je to vláda sestavena z řádně zvolených politiků, kteří prohlašují, že jednají v nejlepším zájmu lidí, z chamtivosti, či z vlastního přesvědčení, že je tento systém skutečný. Je to pravda, i v případě vojenské diktatury, která neprávem prohlašuje vlastnoručně přidělené právo určování toho, co je pro ostatní dobré.

Je to pravda, i když se jedná o monarchii, která prohlásila své božské právo vládnout a starat se o své poddaní. Protože skutečností je, že každá vláda, nebo vládnoucí orgán v dnešním světě, zneužívá pravomoci, které jim národ svěřuje. Příklad č.1: Země. Řešením je, že lidstvo musí znovu zjistit kým a čím je. Protože vyřešit tuto situaci má šanci jedině lidstvo samo! Jako první věc, musí lidé znát jejich okolí, a uvědomit si velmi jednoduchou a již teď existující alternativu, namísto záměrně destruktivního směru našeho současného systému.

Uhlík v nano-měřítku je ve skutečnosti transparentní a flexibilní. V této podobě se může kombinovat s polymerem a připojit jej na okno. V barevném stavu odráží veškeré teplo a světlo. Naopak, v bezbarvém stavu propouští světlo, teplo a jakékoli kombinace mezi nimi. Mimochodem změnit jeho stav propouštění,vyžaduje 2 Volty z impulsu trvající 1 milisekundu. Jakmile změníte jeho stav, zůstane v něm dokud ho znovu nezměníte. Dva nanomateriály: detektor a snímač, které jsou v noci schopni přijmout veškeré dostupné infračervené záření a převést ho do formy elektronů.

Velikost pouze dvou malých filmů. Toto přijímá infračerveného záření, na bázy vln, a převádí ho do elektronů. Co kdybychom je zkombinovali s tímto? Najednou jste převedli energii do elektronů, na plastovým povrchu, který si můžete nalepit na okno. A protože je flexibilní, může být na jakémkoliv povrchu. Elektrárna zítřka, je ŽÁDNÁ elektrárna. Mohu generovat energii čistě, efektivně a levně právě tam, kde se nacházím. Je to moje energie. A pokud jí nepotřebuji, mohu jí převést zpět do energie, do světla na svém okně a vyslat ji přímou čarou do vašeho bytu.

A k tomu nepotřebuji mezi námi žádnou elektrickou síť. Síť zítřka, je ŽÁDNÁ síť. A čistá energie, účinná energie, bude jednoho dne zdarma. Uhlík není váš nepřítel. Je to naše spása. Tato technologie existuje již nyní! A globální zavádění těchto energetických systémů, by mohlo začít již zítra, čímž by se lidstvo vysvobodilo ze svých finančních pout. Zároveň by se obešlo bez některých nejvíce znečišťujících průmyslových odvětví na Zemi! A takové technologie by se mohly implementovat již zítra, pokud by to lidé vzali sami do svých rukou.

Aby proces změny mohl začít v této stávající destruktivní společnosti, musí se vytvořit okamžité a globální hnutí lidí. Lidé musí „okupovat“ všechno. Ale k tomu je potřeba nejdříve „okupovat“ sám sebe! Jako společnost, potřebujeme okamžité a globální zrušení veškerých dluhů, aby se tak vysvobodila každá osoba ze sevření finančního terorismu, který lidstvo v současnosti drží. Jako další věc, by měl ihned následovat přechod na alternativní energetická zařízení, jako je například zařízení na uhlíkovou energii, představené Justinem Hullem.

Tyto kroky musí provést LIDÉ SAMI! Nelze je provést v rámci zákonem povolených parametrů současného systému. Protože současný systém je jednoduše nepovolí! Nepovolí, nebot´současný systém je navržen tak, aby nesloužil lidstvu, ale spíše chránil a podporoval systém samotný, na úkor lidstva. Takový proces změn uspěje pouze v případě, že tyto změny provedou lidé, bez ohledu na to, jaké byly zavedeny legislativy, aby jim v tom zabránily! Protože legislativa není zákon!

Legislativa, jsou jednoduše pravidla na kouskách papíru, psaná změstnanci sloužících veřejnosti. Jsou to pravidla, jejichž účelem je odstranění skutečných zákonů a místo nich vnutit vůli vládnoucích kartelů, aby je pak následně použili na změnění genetické a biologické struktury samotného lidstva. A děje se to ve službách transhumanistické agendy, která chce celou lidskou rasu zotročit, zatímco ho okrádá o všechna bohatství této planety. Jediná síla, která dokáže zastavit tento program, běžící k jeho nevyhnutelnému závěru, jsou lidé sami!

Avšak tím největším zabijákem, nejvyšší mocí proti lidstvu, všeprostupující silou, která drží lidi celého světa v otroctví po tak dlouhou dobu, je STRACH! Lidé často mluví o potřebě přijmout postoj lásky. V mnoha ohledech tak i učiní, ale pak, kvůli vnitřnímu strachu, jí nedokáží aplikovat na realitu kolem sebe. Každý by se měl sám sebe zeptat: Pokud je utrpení ve světě kolem mne, a já ho nedokážu vyřešit, pak jsem opravdu ve stavu lásky? Nebo jsem prostě ve stavu strachu a popírání reality?

Nepochybně, je pro lidi často obtížné vidět přes opar. Nejen pro ty, jež začínají chápat, jak svět funguje, ale i pro ty, jež jsou již dlouho aktivní. A přesto, se mnohdy jen nevědomky zaměřují na symptomy, namísto řešení skutečného problému. Je to proto, že pohled na všechny malé příznaky je chaotický a pro většinu lidí, je příliš obtížné tyto příznaky rozeznat, protože nic doopravdy nedává smysl. Stávají se pouze záplavou informací a dezinformací. Nedávají žádný smysl, dokud se nezačneme dívat na věci holisticky.

Teprve poté vše zapadne hladce na své místo. Velmi často většina lidí jednoduše obviňuje někoho jiného, i když je skutečný problém jasně rozpoznán, a tak nepřijde na skutečné řešení. Je na čase, aby si každý člověk na této planetě vzpoměl, čím jsme. Je na čase, abychom již neztráceli pohled na skutečnost, že VLÁDU vytvořilo lidstvo za účelem USPOKOJENÍ jeho potřeb, a NIKOLIV naopak! Proto musíte vždy, VŽDY zpochybňovat autoritu!

Pokud někdo v uniformě omezuje vaše schopnosti projevit svůj nejplnější potenciál, přičemž však vždy respektujete práva ostatních, a z vašich činů není nikdo nepoškozen, pak byste se ho vždy měli zeptat, jakým právem vás nutí provádět jakékoliv jiné činy, nebo jakým právem se vás čehokoliv dožaduje! Zavedením dalších a dalších pravidel, se lidstvo se stále více stává kontrolovatelným. Policisté se umísťují na školní pozemky. Dětské žertíky, které kdysi byly součástí našeho mládí, se nyní často považují za porušení zákona, trestnou činnost.

Sebevyjádřování je odsuzováno, ledaže by bylo provedeno pod přísným dohledem. A při tempu regulačních orgánů, nebude nakonec společnost tolerovat vůbec žádnou individualitu. Nakonec bude nezákonné i myslet odlišným spůsobem. A v podstatě nezákonné býti skutečně člověkem. Skutečností je, že lidé na tomto světě, již nyní žijí v otevřeném vězení s velmi nízkou ostrahou. Uskutečnit pozitivní změnu, potřebnou k úniku z tohoto vězení a připravit cestu pro svobodné lidstvo, mohou JEN LIDÉ SAMI!

Řešení zde bylo celou dobu. Protože řešení se nachází v lidech. Vždy se nacházelo v lidech. A vše, co je opravdu nutné k tomu, aby lidstvo uniklo z vězení, které je zotročuje, je uvědomit si pravdu neviditelných mříží, které obklopují jejich mysl. Uvědomit si, že tyto neviditelné mříže, existují jen díky přesvědčení, že tento systém je skutečný.

Jediným důvodem, proč platíte daně, proč podléháte vládě chamtivých korporací, proč dodržujete legislativy, vytvořené zkorumpovanými státními orgány za účelem odstranit vaši svobodu, proč se celý moderní svět ocitá v situaci, kde je prakticky otrokem svých státních zaměstnanců je, že žijete v rozpolcené společnosti! Lidi nedokáží vybudovat jednotu v rámci svých komunit, neznají ani své vlastní sousedy, vzájemně se nepodporují, a nepovažují ostatní kolem za rovnocenné.

Lidé, se naučili odsuzovat ostatní kvůli jejich rozdílnosti, kvůli neustálému hledání viníka, dát něco za vinu někomu jinému, projevovat svůj hněv na úkor ostatních a mít pocit, že tímto něčeho dosáhli, přičemž jen dále udržují stav rozdělenosti a zcela tak přehlédnou skutečný problém. Naši zákonodárci nahradili skutečný a přirozený zákon, souborem vymyšlených vlastních pravidel. A tato pravidla pomohla připravit lidstvo o naší planetu a naše dědictví. A my, lidé, 99%, jsme skutečně jediní, kdo má moc provést pozitivní změny.

Odlišný způsob konání, nebo systém, který zmocňuje a osvobozuje lidstvo, nebude nikdy realizován prostřednictvím tohoto systému, který v současné době lidstvo zotročuje. Neexistuje žádné právní řešení, žádné politické řešení, žádné řešení ve vládě! Jediné řešení které existuje, se nachází v přirozeném zákoně a v lidech, které jej ctí. A tak nyní, více než kdy jindy, je čas jednat, a pochopit, kdo JSME doopravdy ! Nejdůležitější věc, kterou můžeme v přítomném okamžiku udělat je: uvědomit si, že každý z nás může stát pokojně, ale pevně, v zastavení dalších destrukcí našich podzemních vod a zabránit dokončení transhumanistické infrastruktury.

A co je nejdůležitější, spojit se s naší komunitou a jít příkladem ve všem, co děláme. Společně můžeme snadno získat zpět naše dědictví a naše rodné právo. Ale nebude to možné, pakliže máme úsudky, nebo pokud se budeme snažit o změnu násilnou revolucí! Což ani není potřeba. Nebot´ k tomu je potřeba pouze vzájemné úcty a spojeného aktu nevyhovění fiktivnímu systému, který zotročuje mysl téměř všech, kteří tento svět obývají ve víře, že tento systém je skutečný.

Občanská neposlušnost, není nic mimo oblast demokracie. Demokracie vyžaduje občanskou neposlušnost. Bez občanské neposlušnosti, demokracie neexistuje. Vidíte, že řešení je v rukou každého z nás. Leží ve mne a leží i ve vás. A leží v jednoduché volbě mezi láskou a strachem. Skutečně, cesta k řešení, cesta k pozitivní změně, cesta ke změně současného směru, je přímo v našem osudu. Jen musíme udělat první krok. In Lak’esh "Zdroj pravomoci vlády je "svolením řízených." To znamená, že vláda není vládcem, ale naopak služebníkem, nebo-li zástupcem občanů. Znamená to, že vláda jako taková, nemá žádná práva, s výjimkou práv jí svěřených ze strany občanů pro konkrétní účel." (Ayn Rand)
x "...Země, náš domov - planeta překypující životem. Místo velké krásy a velkého údivu. Svět, ve kterém se spojuje ekosystém v rámci dalšího křehkého ekosystému a vytváří komplexní a jemně vyváženou síť života. Sympatická síť, v rámci které harmonický stav každého organismu, závisí zcela na stavu zbytku. Síť, ve které přežití každého jemného vlákna, spočívá na jeho symbiotickém vztahu k životnímu prostředí, ve kterém existuje. Samozřejmě, pavučina života byla vždy křehká, a přesto, tisíciletí to fungovalo perfektně, protože jako všechno v něm, mělo svoje jedinečné místo a jedinečný účel. V této pavučině přebývá také lidstvo... "Nejnovější dokumentární film od Maxe Igana, jednoho z největších lidí v moderní historii. Tento muž si zaslouží své právoplatné místo v knihovnách, po boku největších myslitelů. Autor nabízí své video ke stažení.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa
Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.